داوران

ا- دکتر حسین اسلامی

2- دکتر روزبه آقامجیدی

3- دکتر محمدحیدرنژاد

4- دکتر محسن سلیمانی بابرصاد

5- دکتر احسان دریکوند

6- دکتر صائب خوشنواز

7- دکتر روزبه ریاضی

8- دکتر حسین قربانی زاده

9- دکتر بهروز دهان زاده

10- دکتر هادی معاضد

11- دکتر امیرعباس کمان بدست

12- دکتر محمد رفیع رفیعی

13- دکتر ابراهیم نوحانی

14- عباس صفائی