نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی فازی در تخصیص بهینه‌ی آب [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-80]
 • آب حکمرانی آب در ایران: چالش‌ها و راهکار‌ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 238-254]
 • آب آبی بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 89-102]
 • آب آبیاری قیمت گذاری آب آبیاری به روش هدانیک (مطالعه موردی کشاورزان شهرستان رامهرمز) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]
 • آبیاری بررسی استقرار مشارکت مردمی در مدیریت شبکه‌های آبیاری گتوند و عقیلی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • آبیاری تحت فشار آشکارسازی نوسانات رواناب با شدت خشکسالی در صورت افزایش راندمان و کاهش سطح زیر کشت و طرح تغذیه مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • آبیاری زیر زمینی .لایسیمتر.فسفات.گرم وخشک دزفول مطالعه لایسیمتری تاثیرمدیریت سطح ایستابی بر جذب فسفات و شوری موجود در زهاب در اقلیم گرم وخشک دزفول [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-7]
 • آبیاری سبزیجات استفاده مجدد از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده و زه آب کشاورزی به عنوان منابع جایگزین برای آبیاری سبزیجات دشت عقیلی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 227-237]
 • آبیاری سطحی بررسی استفاده مجدد از پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب در فضای سبز شهر (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 135-142]
 • آبیاری قطره ای تیپ تعیین بهترین آرایش کاشت چغندرقند و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطرهای(تیپ) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • آبیاری کم فشار بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی (نمونه موردی دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 36-45]
 • آبیاری کم فشار بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی ( مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 209-219]
 • آبپایه برررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آبپایه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • آب خاکستری بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 89-102]
 • آبراهه بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-131]
 • آب زیرزمینی بررسی تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش‌های آماری (مطالعه موردی دشت‌های مهم استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-66]
 • آب زیرزمینی بررسی نیترات آب زیرزمینی شهرستان اهواز با روشهای میان یابی زمین آماری و قطعی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 203-213]
 • آب سبز ارزیابی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال ازدیدگاه آب مجازی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 158-166]
 • آب سبز بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 89-102]
 • آب سفید بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 89-102]
 • آب شرب تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 78-92]
 • آبشستگی بررسی تأثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه های پل [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی تأثیر تغییرشکل دماغه پایه شیبدار پل بر روی پروفیل آبشستگی اطراف پایه پل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 139-148]
 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از پره های هدایت کننده جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-156]
 • آبشستگی بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 170-186]
 • آبشستگی بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیه گاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 201-208]
 • آبشستگی بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیهگاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 241-248]
 • آبشستگی بررسی اثر لزوجت دینامیکی(ویسکوزیته) و آشفتگی انرژی جریان و تغییرات رسوب وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 279-286]
 • آبشستگی بررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 18-29]
 • آبشستگی بررسی عمق،طول وعرض آبشستگی آبشکن نفوذپذیر در رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 30-45]
 • آبشستگی تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 46-60]
 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزایش دبی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 123-127]
 • آبشستگی شبیه سازی عددی اثر صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 163-174]
 • آبشستگی بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 62-71]
 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی تغییرات طولی کفبند برعمق آبشستگی پایین دست کالورت (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 72-83]
 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی پایین دست کالورت با مقطع مربع در مجاورت کفبند (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 33-49]
 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]
 • آبشستگی برررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آبپایه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • آبشستگی بررسی تاثیر شکل پایه پل در میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]
 • آبشکن بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 170-186]
 • آبشکن بررسی عمق،طول وعرض آبشستگی آبشکن نفوذپذیر در رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 30-45]
 • آبگیر بررسی تاثیر دبی انحرافی جریان بر مقدار رسوبات ورودی به آبگیرهای جانبی در قوس 180 درجه و شرایط هیدرولیکی اطراف لوله بر راندمان تله اندازی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 92-103]
 • آبگیر جانبی پیش بینی تقریبی بهبود الگوی فرسایش و رسوب گذاری در محل تقاطع کانال ها با بهینه سازی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • آبگیر جانبی بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 62-71]
 • آبگیر جانبی بررسی مدل سازی عددی اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی به کمک نرم افزار CCHE 2D [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]
 • آب مجازی ارزیابی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال ازدیدگاه آب مجازی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 158-166]
 • آبهای زیرزمینی بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • آبهای زیرزمینی پهنه بندی کیفی آبهای زیر زمینی دشت شوش با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 275-278]
 • آرایش کاشت تعیین بهترین آرایش کاشت چغندرقند و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطرهای(تیپ) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • آیرز و وستکات بررسی استفاده مجدد از پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب در فضای سبز شهر (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 135-142]
 • آرسنیک یک چارچوب فلزی-آلی زویتریون برای حذف آرسنیک از محلول آبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 14-27]
 • آزمون MK تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان آذربایجان غربی و تأثیر ضریب خودهمبستگی بر روند تغییرات جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 157-164]
 • آزمون من – ویتنی بررسی تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش‌های آماری (مطالعه موردی دشت‌های مهم استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-66]
 • آزمون من کندال ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 113-121]
 • آستانه ی استغراق مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • آستانه حرکت بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل آبشستگی به صورت گرده ماهی و مثلثی با مشاهده و مقایسه آنها [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 220-232]
 • آفتابگردان تأثیر تنش آبی، پیش تیمار مغناطیس و پیش تیمار آبی بر عملکرد و شاخص برداشت دانه آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 150-154]
 • آلودگی بررسی اثر ضخامت و بافت خاک بر انتشار پذیری آلایندهها در خاک های ماسه ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]
 • آلودگی آب ارزیابی ریسکهای محیط زیستی پروژه ساختمانی با استفاده از روش EFMEA با تاکید بر ریسکهای موثر بر آلودگی آب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 58-72]
 • آلودگی آب یک چارچوب فلزی-آلی زویتریون برای حذف آرسنیک از محلول آبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 14-27]
 • آلودگی خاک شناسایی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های مناطق صنعتی شهرستان ماهشهر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 112-122]

ا

 • ایدنک محاسبه رواناب ناشی از بارندگی در حوضه آبریز مارون(ایستگاه هیدروکلیماتولوژی ایدنک) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]
 • ایران ابداع روش طبقه بندی اقلیمی جدید بر مبنای هیدرومتئورولوژی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-108]
 • ایران حکمرانی آب در ایران: چالش‌ها و راهکار‌ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 238-254]
 • ایران واکاوی دیپلماسی آب ایران در حوضه آبریز دجله – فرات – میانرودان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 65-104]
 • ارتفاع بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • ارزیابی ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • ارزش افزوده ارزیابی و انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب شهری با رویکردساخت و بهره وری بهینه، به روش AHP (مطالعه موردی شهر شوشتر) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 38-49]
 • ارزش‌گذاری قیمت گذاری آب آبیاری به روش هدانیک (مطالعه موردی کشاورزان شهرستان رامهرمز) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]
 • اروند رود واکاوی دیپلماسی آب ایران در حوضه آبریز دجله – فرات – میانرودان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 65-104]
 • ازت بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • استان خوزستان بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI ) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • استان خوزستان ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 113-121]
 • استان خوزستان مقایسه روشهای زمین آماری برای بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 50-63]
 • استحصال آب تهیه نقشه متوسط پتانسیل جمع آوری آب باران با استفاده از روش تحلیل شبکه در حوزه آبخیز کوهرنگ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 304-314]
 • استفاده مجدد پساب بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • ایستگاه حمیدیه بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کرخه ازلحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی درایستگاه حمیدیه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-74]
 • ایستگاههای باران سنجی مقایسه روشهای زمین آماری برای بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 50-63]
 • ایستگاه هیدرومتری محاسبه آورد رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GSTARS 3 [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 122-130]
 • استهلاک انرژی تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]
 • اسلام‌آبادغرب ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضریب تشتک‌تبخیر کلاس‌A جهت تخمین تبخیر- تعرق روزانه در منطقه اسلام آبادغرب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 42-57]
 • اصلاح ساختار بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 62-71]
 • اصلاح ساختار بررسی مدل سازی عددی اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی به کمک نرم افزار CCHE 2D [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]
 • افت انرژی بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 131-140]
 • اقلیم تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • اقلیم شناسی ابداع روش طبقه بندی اقلیمی جدید بر مبنای هیدرومتئورولوژی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-108]
 • اکسیژن محلول مدلسازی اکسیژن محلول (DO) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه شوشتر ملاثانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • اکسیژن محلول بررسی توان خودپالایی رودخانه کارون (مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 99-110]
 • اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه ارزیابی پساب خروجی زهکش ها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه (مطالعه موردی شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • اکسیژن موردنیاز شیمیایی ارزیابی پساب خروجی زهکش ها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه (مطالعه موردی شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • الگوی جریان شبیه‌سازی عددی الگوی ‌جریان با استفاده از نرم‌افزارSSIIM حول یک سازه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 78-94]
 • الگوریتم ژﻧﺘﯿﮏ بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد طالقان با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 74-88]
 • الگوریتم ژنتیک پیش بینی تقریبی بهبود الگوی فرسایش و رسوب گذاری در محل تقاطع کانال ها با بهینه سازی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • الگوریتم گرگ خاکستری بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد طالقان با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]
 • الگوی کشت بررسی کارایی مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی کرخه شمالی) [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 214-226]
 • الگوهای برنامه‌ریزی خطی فازی استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی فازی در تخصیص بهینه‌ی آب [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-80]
 • المان محدود سه بعدی تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • امواج عرضی تاثیرآزمایشگاهی اثر شکل موانع پایه اسکله بر خصوصیات امواج عرضی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 257-264]
 • انباشت برآورد و تخمین عمر مفید سد تحت تاثیر رسوبات ورودی با استفاده از نرم افزار کارون 92 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-104]
 • انتشار امواج بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 21-37]
 • انتشار پذیری بررسی اثر ضخامت و بافت خاک بر انتشار پذیری آلایندهها در خاک های ماسه ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]
 • انتقال آب بررسی مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک در ابفاخوزستان با مدل واتر جیمز [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-91]
 • انتقال رسوب پیش بینی تقریبی بهبود الگوی فرسایش و رسوب گذاری در محل تقاطع کانال ها با بهینه سازی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • اندازه ذرات بررسی تأثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه های پل [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • اندرکنش تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در برابر زلزله با مدل سازی مخزن و در نظرگرفتن اندر کنش سد با مخزن [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 287-295]
 • اندرکنش سد-مخزن-پی بررسی اثر طول مخزن بر تحلیل دینامیکی سد بتنی با توجه به اندرکنش سد-پی-مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]
 • انرژی خورشیدی امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • انگل بررسی کارآیی تأسیسات آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف انگل‌های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 12-22]
 • اهواز بررسی نیترات آب زیرزمینی شهرستان اهواز با روشهای میان یابی زمین آماری و قطعی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 203-213]
 • اهواز تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 78-92]

ب

 • بیابان زایی تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • بابلرود بررسی اثر سازه های احداثی بر پهنه سیلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و ArcGIS مطالعه موردی :رودخانه بابلرود، مازندران [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 249-256]
 • بار بستر استفاده از مدلهای عددی در مطالعه بار رسوبی آبگیرهای جانبی در مسیرهای مستقیم [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • بارش پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • بارش محاسبه رواناب ناشی از بارندگی در حوضه آبریز مارون(ایستگاه هیدروکلیماتولوژی ایدنک) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]
 • بارندگی متوسط سالانه بررسی توزیع مکانی بارندگی با روشهای میان یابی قطعی و زمین آماری (مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 144-154]
 • بافت خاک بررسی اثر ضخامت و بافت خاک بر انتشار پذیری آلایندهها در خاک های ماسه ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]
 • بخش کشاورزی بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کرخه ازلحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی درایستگاه حمیدیه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-74]
 • برآوردکننده بهینه برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 30-38]
 • برنامه AD ANALYSIS تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • برنامه ریزی آبیاری کاربرد و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-74]
 • بستر سینوسی بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 36-44]
 • بیشترین سیلاب محتمل بررسی سیل‌پذیری مناطق پایین‌دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 28-42]
 • بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 167-178]
 • بهره برداری بررسی و مقایسه کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر بهره برداری در آبیاری (مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 147-157]
 • بهره‌برداری مسایل و راهکار‌های توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری سد بورمانک) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]
 • بهره وری آب بررسی کارایی مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی کرخه شمالی) [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 214-226]
 • بهینه سازی بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 74-88]
 • بهینه سازی بهینه سازی وسائل حفاظت خطوط انتقال آب دربرابر جریان غیرماندگار با استفاده از الگوریتم CFO [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-82]
 • بهینه سازی بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد طالقان با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]
 • بهینه سازی مقایسه روشهای زمین آماری برای بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 50-63]
 • بورمانک مسایل و راهکار‌های توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری سد بورمانک) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]

پ

 • پاجوش ثأثیر دور آبیاری بر گیرایی و رشد رویشی پاجوش‌های خرمای رقم استعمران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 48-57]
 • پایداری تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در برابر زلزله با مدل سازی مخزن و در نظرگرفتن اندر کنش سد با مخزن [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 287-295]
 • پارامتر محاسبه رواناب ناشی از بارندگی در حوضه آبریز مارون(ایستگاه هیدروکلیماتولوژی ایدنک) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]
 • پارامترهای کیفی مدلسازی اکسیژن محلول (DO) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه شوشتر ملاثانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • پارامتر‌های ناشی از شکست سد ارزیابی و مقایسه پارامتر‌های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 18-32]
 • پارمترهای هندسی بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصات خاک بر پایداری موجشکن قائم [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 23-35]
 • پایگاه داده مکان مرجع مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 16-27]
 • پایه مدلسازی عددی اصلاح الگوی جریان و کاهش عمق آبشستگی پایه پل ها با استفاده از تغییر شکل پایه ها [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 17-27]
 • پایه شبیه‌سازی عددی الگوی ‌جریان با استفاده از نرم‌افزارSSIIM حول یک سازه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 78-94]
 • پایه پل بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیه گاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 201-208]
 • پایه پل بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیهگاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 241-248]
 • پایه پل شبیه سازی عددی اثر صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 163-174]
 • پایه پل بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]
 • پایه پل برررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آبپایه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • پایه‌ی پل بررسی تاثیر شکل پایه پل در میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]
 • پایه شیب دار مدلسازی عددی اصلاح الگوی جریان و کاهش عمق آبشستگی پایه پل ها با استفاده از تغییر شکل پایه ها [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 17-27]
 • پایه های دوکی شکل بررسی تاثیر فاصله و نسبت قطر پایه های دوکی شکل بر میزان نیروی وارده از امواج در گروه پایه ها در حالت چیدمان منظم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • پرش هیدرولیکی تاثیرطول کارگذاری زبری های مصنوعی غیر ممتد بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش شیبدار با شیب معکوس [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 119-130]
 • پرش هیدرولیکی بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 36-44]
 • پرش هیدرولیکی بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان زبری تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کلاسیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 281-291]
 • پرش هیدرولیکی تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش عمق ثانویه و افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 52-61]
 • پرش هیدرولیکی تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]
 • پره هادی بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 131-140]
 • پره های هدایت کننده جریان بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از پره های هدایت کننده جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-156]
 • پروژه ی ساختمانی ارزیابی ریسکهای محیط زیستی پروژه ساختمانی با استفاده از روش EFMEA با تاکید بر ریسکهای موثر بر آلودگی آب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 58-72]
 • پروفیل سرعت جریان بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 265-274]
 • پروفیل سطآ آب شبیه سازی عددی اثرات هیدرولیکی شیب شکن قائم در یک کانال مستطیلی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • پساب استاندارد ارزیابی و انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب شهری با رویکردساخت و بهره وری بهینه، به روش AHP (مطالعه موردی شهر شوشتر) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 38-49]
 • پسماند بکارگیری شاخص الکنودر مکانیابی دفن زباله شهرستان شوش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]
 • پسماند استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 56-71]
 • پیش ازن زنی ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 91-100]
 • پیش ازن زنی بررسی ماهیت کف های تولید شده در واحدهای فرایندی تصفیه آب بعد از عملیات پیش ازن زنی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]
 • پیش سفید کردن تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان آذربایجان غربی و تأثیر ضریب خودهمبستگی بر روند تغییرات جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 157-164]
 • پلی اتیلن بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی (نمونه موردی دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 36-45]
 • پلی اتیلن بررسی و مقایسه کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر بهره برداری در آبیاری (مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 147-157]
 • پلی اتیلن بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی ( مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 209-219]
 • پهنه‌بندی سیلاب بررسی سیل‌پذیری مناطق پایین‌دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 28-42]
 • پوشش گیاهی تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]

ت

 • تابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی مدلسازی تغییرات دبی رودخانه دویرج با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • تالاب شادگان ارزیابی پساب خروجی زهکشها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان قلیائیت،کدورت،کل جامدات محلول(مطالعه موردی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-150]
 • تانسیومتر کاربرد و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-74]
 • تبخیر مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-73]
 • تبخیر - تعرق تخمین تبخیر - تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • تبخیر و تعرق مرجع بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-123]
 • تی تست برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 78-88]
 • تحلیل حساسیت مدلسازی ظرفیت آبدهی سرریزهای جانبی واقع بر کانالهای همگرابه کمک استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 8-17]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در برابر زلزله با مدل سازی مخزن و در نظرگرفتن اندر کنش سد با مخزن [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 287-295]
 • تحلیل سری زمانی مدلسازی تغییرات دبی رودخانه دویرج با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • تحلیل سلسله مراتبی استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 56-71]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی ارزیابی مکانی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان اندیکا) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی بررسی مکان مناسب دفن پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان باغملک ) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 64-77]
 • تحلیل شبکه تهیه نقشه متوسط پتانسیل جمع آوری آب باران با استفاده از روش تحلیل شبکه در حوزه آبخیز کوهرنگ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 304-314]
 • تحلیل عاملی بررسی تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش‌های آماری (مطالعه موردی دشت‌های مهم استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-66]
 • تحلیل عددی و قطر پایه تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 46-60]
 • تخصیص بهینه استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی فازی در تخصیص بهینه‌ی آب [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-80]
 • تراز تجارت ارزیابی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال ازدیدگاه آب مجازی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 158-166]
 • تراکم بررسی شاخص های مهم در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از سیمان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • تراکم موانع تاثیرآزمایشگاهی اثر شکل موانع پایه اسکله بر خصوصیات امواج عرضی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 257-264]
 • ترفتالات اسید ارزیابی و مقایسه کارایی روش های تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی تولید کننده PET، یک مطالعه مروری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 44-60]
 • تشت تبخیر مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-73]
 • تشتک تبخیر کلاسA ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضریب تشتک‌تبخیر کلاس‌A جهت تخمین تبخیر- تعرق روزانه در منطقه اسلام آبادغرب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 42-57]
 • تصفیه ارزیابی و انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب شهری با رویکردساخت و بهره وری بهینه، به روش AHP (مطالعه موردی شهر شوشتر) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 38-49]
 • تصفیه آب بررسی ماهیت کف های تولید شده در واحدهای فرایندی تصفیه آب بعد از عملیات پیش ازن زنی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]
 • تصفیه تکمیلی ارزیابی پساب خروجی زهکشها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان قلیائیت،کدورت،کل جامدات محلول(مطالعه موردی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-150]
 • تصفیه تکمیلی ارزیابی پساب خروجی زهکش ها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه (مطالعه موردی شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • تصفیه خانه آب بررسی و شناسایی میزان حذف کلروپیریفوس و 2,4,D در تصفیه خانه آب سوسنگرد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 65-71]
 • تصفیه خانه آب کوه سبز ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 91-100]
 • تصفیه خانه سید حسن بررسی مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک در ابفاخوزستان با مدل واتر جیمز [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-91]
 • تصفیه فاضلاب بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • تصفیه فاضلاب بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 167-178]
 • تصفیه فاضلاب استفاده مجدد از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده و زه آب کشاورزی به عنوان منابع جایگزین برای آبیاری سبزیجات دشت عقیلی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 227-237]
 • تصمیم گیری چندمعیاره مکان یابی محل های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش AHP تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی ناحیه اندیکا- خوزستان) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-20]
 • تصمیم گیری چند معیاره تهیه نقشه متوسط پتانسیل جمع آوری آب باران با استفاده از روش تحلیل شبکه در حوزه آبخیز کوهرنگ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 304-314]
 • تعدیل کننده برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 30-38]
 • تغییرات مکانی ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • تغییر اقلیم بررسی تغییرات بارندگی و دمای هوا تحت تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرکرد) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 28-35]
 • تکیه گاه پل بررسی تأثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه های پل [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • تکیه گاه پل بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از پره های هدایت کننده جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-156]
 • تکیه گاه پل بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ، تکیه گاه بصورت شیبدار شکاف دار با مشاهده و مقایسه آنها. [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-118]
 • تکیه گاه ی پل بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل آبشستگی به صورت گرده ماهی و مثلثی با مشاهده و مقایسه آنها [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 220-232]
 • تکیه‌گاه نیم دایره بررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]
 • تلفات آب بررسی تلفات آب و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن در شبکه آبیاری دز (مطالعه موردی کانال های سبیلی و E4) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]
 • تیمار بررسی میزان صرفه جویی آب آبیاری در زراعت گندم شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]
 • تنش آبی تأثیر تنش آبی، پیش تیمار مغناطیس و پیش تیمار آبی بر عملکرد و شاخص برداشت دانه آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 150-154]
 • تنش آبی بررسی روابط بین شاخص تنش آبی (CWSI) و عملکرد محصول ذرت در منطقه قزوین [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • تنش برشی بررسی اثر زبری نسبی بر تنش برشی و تنش برشی ظاهری در کانال مرکب مستطیلی متقارن مستقیم [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • تنش برشی رینولدز بررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سد انحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 140-149]
 • تنش برشی ظاهری بررسی اثر زبری نسبی بر تنش برشی و تنش برشی ظاهری در کانال مرکب مستطیلی متقارن مستقیم [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • تنش خشکی بررسی اثر سوپرجاذب بر برخی از اجزاء عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 150-162]
 • توابع محرک تخمین تبخیر - تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • توزیع غلظت رسوب بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 265-274]

ج

 • جاذب مطالعه رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون شبه‌فلز آرسنیک از محلول آبی با کمک میکرو جلبک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 8-22]
 • جریان تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان آذربایجان غربی و تأثیر ضریب خودهمبستگی بر روند تغییرات جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 157-164]
 • جریان پیرامون پایه مدلسازی عددی اصلاح الگوی جریان و کاهش عمق آبشستگی پایه پل ها با استفاده از تغییر شکل پایه ها [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 17-27]
 • جریان در اطراف پایه پل بررسی اثر لزوجت دینامیکی(ویسکوزیته) و آشفتگی انرژی جریان و تغییرات رسوب وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 279-286]
 • جریان دوفازی بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 50-58]
 • جریان رو به بالا و رو به پایین مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]
 • جریان غیرماندگار بهینه سازی وسائل حفاظت خطوط انتقال آب دربرابر جریان غیرماندگار با استفاده از الگوریتم CFO [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-82]

چ

 • چالش ها و راهکارها حکمرانی آب در ایران: چالش‌ها و راهکار‌ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 238-254]
 • چاه‌های ساری بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]
 • چشمه تنگ سرد تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه تنگ سرد، شمال شرقی استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 188-202]
 • چغندرقند تعیین بهترین آرایش کاشت چغندرقند و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطرهای(تیپ) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]

ح

 • حجم برآورد و تخمین عمر مفید سد تحت تاثیر رسوبات ورودی با استفاده از نرم افزار کارون 92 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-104]
 • حذف یک چارچوب فلزی-آلی زویتریون برای حذف آرسنیک از محلول آبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 14-27]
 • حکمرانی حکمرانی آب در ایران: چالش‌ها و راهکار‌ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 238-254]
 • حوضچه آرامش تاثیرطول کارگذاری زبری های مصنوعی غیر ممتد بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش شیبدار با شیب معکوس [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 119-130]
 • حوضچه آرامش بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 36-44]
 • حوضچه آرامش بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان زبری تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کلاسیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 281-291]
 • حوضچه آرامش تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش عمق ثانویه و افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 52-61]
 • حوضچه آرامش تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]
 • حوضچه‌های ترسیب بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 265-274]
 • حوضه ارمند شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از نرم افزار SRM و تصاویر ماهواره ای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 151-166]
 • حوضه خانمیرزا آشکارسازی نوسانات رواناب با شدت خشکسالی در صورت افزایش راندمان و کاهش سطح زیر کشت و طرح تغذیه مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • حوضه کارستی برفگیر تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه تنگ سرد، شمال شرقی استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 188-202]

خ

 • خاک اره اثر آتش سوزی بقایای گندم و خاک‌اره روی خصوصیت آبگریزی خاک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 292-303]
 • خاکستر بقایای گندم اثر آتش سوزی بقایای گندم و خاک‌اره روی خصوصیت آبگریزی خاک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 292-303]
 • خشکسالی بررسی تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش‌های آماری (مطالعه موردی دشت‌های مهم استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-66]
 • خشکسالی بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI ) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • خشکسالی آشکارسازی نوسانات رواناب با شدت خشکسالی در صورت افزایش راندمان و کاهش سطح زیر کشت و طرح تغذیه مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • خشکسالی مدیریت بهره برداری از منابع آب در شرایط خشکسالی با به‌کارگیری چند شاخص خشکسالی پرکاربرد (مطالعه موردی ایستگاه سد شهید عباسپور) [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • خشک‌سالی بررسی شاخص‌های PN, SIAP,RAI در خشک‌سالی‌های استان خوزستان با تأکید بر ایستگاه‌های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 132-143]
 • خطوط لوله انتقال آب بهینه سازی وسائل حفاظت خطوط انتقال آب دربرابر جریان غیرماندگار با استفاده از الگوریتم CFO [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-82]
 • خود پالایی بررسی توان خودپالایی رودخانه کارون (مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 99-110]
 • خودهمبستگی تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان آذربایجان غربی و تأثیر ضریب خودهمبستگی بر روند تغییرات جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 157-164]
 • خوزستان بررسی شاخص‌های PN, SIAP,RAI در خشک‌سالی‌های استان خوزستان با تأکید بر ایستگاه‌های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 132-143]
 • خوزستان بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 315-333]
 • خوزستان ارزیابی تغییرات زمانی مکانی شاخص فرسایندگی باران با استفاده از روش کوکریجینگ در استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399]

د

 • داده کاوی بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-123]
 • داریون ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • دامنه موج تاثیرآزمایشگاهی اثر شکل موانع پایه اسکله بر خصوصیات امواج عرضی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 257-264]
 • دبی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • دبی رسوب بررسی و مطابقت معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 28-38]
 • دیپلماسی آب واکاوی دیپلماسی آب ایران در حوضه آبریز دجله – فرات – میانرودان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 65-104]
 • دجله واکاوی دیپلماسی آب ایران در حوضه آبریز دجله – فرات – میانرودان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 65-104]
 • درصد پروتئین دانه بررسی اثر سوپرجاذب بر برخی از اجزاء عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 150-162]
 • دسته داده مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 16-27]
 • دشت الشتر ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • دشت گلگیر ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 179-189]
 • دشت میان آب شوشتر بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • دفن پسماند ارزیابی مکانی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان اندیکا) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • دفن پسماند بررسی مکان مناسب دفن پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • دمای سطح برگ بررسی روابط بین شاخص تنش آبی (CWSI) و عملکرد محصول ذرت در منطقه قزوین [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • دماسنج مادون قرمز کاربرد و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-74]
 • دماغه گرد بررسی آزمایشگاهی تأثیر تغییرشکل دماغه پایه شیبدار پل بر روی پروفیل آبشستگی اطراف پایه پل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 139-148]
 • دماغه مثلثی بررسی آزمایشگاهی تأثیر تغییرشکل دماغه پایه شیبدار پل بر روی پروفیل آبشستگی اطراف پایه پل [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 139-148]
 • دماغه مثلثی و گرده ماهی بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل آبشستگی به صورت گرده ماهی و مثلثی با مشاهده و مقایسه آنها [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 220-232]
 • دیواره پیوسته تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش عمق ثانویه و افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 52-61]
 • دیواره پیوسته تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]
 • دیواره روزنه دار تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش عمق ثانویه و افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 52-61]
 • دیواره روزنه دار تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]
 • دور آبیاری ثأثیر دور آبیاری بر گیرایی و رشد رویشی پاجوش‌های خرمای رقم استعمران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 48-57]
 • دوره بازگشت برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 141-146]
 • دوز ازن بررسی ماهیت کف های تولید شده در واحدهای فرایندی تصفیه آب بعد از عملیات پیش ازن زنی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]

ر

 • رابطه Froehlich ارزیابی و مقایسه پارامتر‌های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 18-32]
 • راکتور ناپیوسته متوالی (SBR هفت مرحله ای) بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • راکتورهای متوالی مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]
 • رامهرمز قیمت گذاری آب آبیاری به روش هدانیک (مطالعه موردی کشاورزان شهرستان رامهرمز) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]
 • راندمان انتقال بررسی تلفات آب و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن در شبکه آبیاری دز (مطالعه موردی کانال های سبیلی و E4) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]
 • راندمان تله اندازی بررسی تاثیر دبی انحرافی جریان بر مقدار رسوبات ورودی به آبگیرهای جانبی در قوس 180 درجه و شرایط هیدرولیکی اطراف لوله بر راندمان تله اندازی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 92-103]
 • راندمان حذف ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 91-100]
 • راندمان حذف COD مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]
 • راه ماهی بررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سد انحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 140-149]
 • ریزگرد تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-30]
 • ریزمقیاس نمایی بررسی تغییرات بارندگی و دمای هوا تحت تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرکرد) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 28-35]
 • رژیم تغذیه تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه تنگ سرد، شمال شرقی استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 188-202]
 • رژیم جریان بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • رژیم جریان بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 187-200]
 • ریسک های محیط زیستی ارزیابی ریسکهای محیط زیستی پروژه ساختمانی با استفاده از روش EFMEA با تاکید بر ریسکهای موثر بر آلودگی آب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 58-72]
 • رسوب بررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]
 • رسوب بررسی تاثیر دبی انحرافی جریان بر مقدار رسوبات ورودی به آبگیرهای جانبی در قوس 180 درجه و شرایط هیدرولیکی اطراف لوله بر راندمان تله اندازی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 92-103]
 • رسوبات برآورد و تخمین عمر مفید سد تحت تاثیر رسوبات ورودی با استفاده از نرم افزار کارون 92 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-104]
 • رسوبگذاری محاسبه آورد رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GSTARS 3 [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 122-130]
 • رطوبت بررسی شاخص های مهم در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از سیمان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • رطوبت خاک تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 43-64]
 • رفتار سینتیکی و ایزوترمی مطالعه رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون شبه‌فلز آرسنیک از محلول آبی با کمک میکرو جلبک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 8-22]
 • رگرسیون ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 113-121]
 • رگرسیون چند متغیره ارزیابی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چندمتغیره در حوضه رودخانه کشکان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 104-111]
 • رواناب پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • رواناب برآورد رواناب با استفاده از مدل مخزن ساده در حوضه معرف رود دز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-29]
 • رواناب محاسبه رواناب ناشی از بارندگی در حوضه آبریز مارون(ایستگاه هیدروکلیماتولوژی ایدنک) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]
 • رودخانه بررسی و مطابقت معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 28-38]
 • رودخانه دز برآورد رواناب با استفاده از مدل مخزن ساده در حوضه معرف رود دز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-29]
 • رودخانه دز بررسی کیفی روند پارامترهای DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 128-139]
 • رودخانه کارون محاسبه آورد رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GSTARS 3 [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 122-130]
 • رودخانه کارون ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 12-22]
 • رودخانه کارون بررسی کیفی آب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GIS [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • رودخانه کشکان ارزیابی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چندمتغیره در حوضه رودخانه کشکان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 104-111]
 • روزنه و سرریز بررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سد انحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 140-149]
 • روش CFO بهینه سازی وسائل حفاظت خطوط انتقال آب دربرابر جریان غیرماندگار با استفاده از الگوریتم CFO [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-82]
 • روش اجزای محدود بررسی اثر طول مخزن بر تحلیل دینامیکی سد بتنی با توجه به اندرکنش سد-پی-مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]
 • روش اورنگ ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضریب تشتک‌تبخیر کلاس‌A جهت تخمین تبخیر- تعرق روزانه در منطقه اسلام آبادغرب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 42-57]
 • روش تجربی مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-73]
 • روش تحلیل سلسله مراتبیAHP ارزیابی و انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب شهری با رویکردساخت و بهره وری بهینه، به روش AHP (مطالعه موردی شهر شوشتر) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 38-49]
 • روش عددی فلوئنت بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 187-200]
 • روش کلاسیک ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • روش های تکاملی بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 74-88]
 • روش های نوین آبیاری بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی (نمونه موردی دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 36-45]
 • روش های نوین آبیاری بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی ( مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 209-219]
 • روش هدانیک قیمت گذاری آب آبیاری به روش هدانیک (مطالعه موردی کشاورزان شهرستان رامهرمز) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]
 • روند تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان آذربایجان غربی و تأثیر ضریب خودهمبستگی بر روند تغییرات جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 157-164]
 • روند بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 315-333]
 • روند بارندگی ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 113-121]

ز

 • زانویی بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • زاویه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • زاویه آبگیری استفاده از مدلهای عددی در مطالعه بار رسوبی آبگیرهای جانبی در مسیرهای مستقیم [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • زاویه پره بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 131-140]
 • زبری بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان زبری تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کلاسیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 281-291]
 • زبری بستر تاثیرطول کارگذاری زبری های مصنوعی غیر ممتد بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش شیبدار با شیب معکوس [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 119-130]
 • زبری مصنوعی بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • زبری نسبی بررسی اثر زبری نسبی بر تنش برشی و تنش برشی ظاهری در کانال مرکب مستطیلی متقارن مستقیم [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • زیتریون یک چارچوب فلزی-آلی زویتریون برای حذف آرسنیک از محلول آبی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 14-27]
 • زمان ماند ارزیابی پساب خروجی زهکشها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان قلیائیت،کدورت،کل جامدات محلول(مطالعه موردی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-150]
 • زمان ماند ارزیابی پساب خروجی زهکش ها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه (مطالعه موردی شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • زمان نفوذ قطره اثر آتش سوزی بقایای گندم و خاک‌اره روی خصوصیت آبگریزی خاک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 292-303]
 • زمین آمار بررسی توزیع مکانی بارندگی با روشهای میان یابی قطعی و زمین آماری (مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 144-154]
 • زمین آمار بررسی نیترات آب زیرزمینی شهرستان اهواز با روشهای میان یابی زمین آماری و قطعی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 203-213]
 • زه آب کشاورزی استفاده مجدد از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده و زه آب کشاورزی به عنوان منابع جایگزین برای آبیاری سبزیجات دشت عقیلی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 227-237]

ژ

 • ژیاردیا لامیلیا بررسی کارآیی تأسیسات آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف انگل‌های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 12-22]
 • ژئونکنیک بستر بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصات خاک بر پایداری موجشکن قائم [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 23-35]

س

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی بکارگیری شاخص الکنودر مکانیابی دفن زباله شهرستان شوش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 56-71]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS کاربرد GIS در ارزیابی کیفی آب مخزن سد کارون 1( شهید عباسپور) در شرایط خشکسالی و ترسالی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 109-120]
 • سد بختیاری تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • سد تنظیمی دز مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-73]
 • سد تنگاب برآورد و تخمین عمر مفید سد تحت تاثیر رسوبات ورودی با استفاده از نرم افزار کارون 92 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-104]
 • سد خاکی قره آقاچ بررسی سیل‌پذیری مناطق پایین‌دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 28-42]
 • سدزیرزمینی مکان یابی محل های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش AHP تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی ناحیه اندیکا- خوزستان) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-20]
 • سد شهید عباسپور پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • سد شهید عباسپور مدیریت بهره برداری از منابع آب در شرایط خشکسالی با به‌کارگیری چند شاخص خشکسالی پرکاربرد (مطالعه موردی ایستگاه سد شهید عباسپور) [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • سد علویان استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی فازی در تخصیص بهینه‌ی آب [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 67-80]
 • سدگتوندعلیا پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • سد مخزنی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • سد مخزنی دز برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 78-88]
 • سد های بتنی کوتاه تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در برابر زلزله با مدل سازی مخزن و در نظرگرفتن اندر کنش سد با مخزن [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 287-295]
 • سرچ تانک بررسی وتحلیل حساسیت شاخصهای موثر بر فشار دینامیکی لوله های GRP در طرحهای ابرسانی ( مطالعه موردی طرح آبرسانی شهرستان سنقر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 39-50]
 • سرریز استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • سرریز بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان زبری تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کلاسیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 281-291]
 • سرریز پلکانی بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 50-58]
 • سرریز پلکانی بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 187-200]
 • سرریز جانبی مدلسازی ظرفیت آبدهی سرریزهای جانبی واقع بر کانالهای همگرابه کمک استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 8-17]
 • سرریز زیگزاگی بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 131-140]
 • سرریز کنگره‌ای تک سیکل بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • سرریز لولایی تعیین آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز لولایی خودکار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 39-46]
 • سرریز نیلوفری بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • سرریز نیلوفری مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی مکانی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان اندیکا) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی مکان مناسب دفن پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه نقشه متوسط پتانسیل جمع آوری آب باران با استفاده از روش تحلیل شبکه در حوزه آبخیز کوهرنگ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 304-314]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان باغملک ) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 64-77]
 • سیستم هشداردهنده مدیریت سیلاب مناطق شهری ناشی از شکست احتمالی سد (مطالعه موردی سد قشلاق و شهر سنندج) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 16-34]
 • سیل مدیریت سیلاب مناطق شهری ناشی از شکست احتمالی سد (مطالعه موردی سد قشلاق و شهر سنندج) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 16-34]
 • سیلاب بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-131]
 • سیلاب بررسی اثر سازه های احداثی بر پهنه سیلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و ArcGIS مطالعه موردی :رودخانه بابلرود، مازندران [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 249-256]
 • سیمان بررسی شاخص های مهم در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از سیمان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • سموم کشاورزی بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]
 • سموم کلره بررسی و شناسایی میزان حذف کلروپیریفوس و 2,4,D در تصفیه خانه آب سوسنگرد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 65-71]
 • سناریوهای اقلیمی بررسی تغییرات بارندگی و دمای هوا تحت تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرکرد) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 28-35]
 • سنجنده MODIS شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از نرم افزار SRM و تصاویر ماهواره ای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 151-166]
 • سند ملی نیاز آبی کاربرد و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-74]
 • سنگ چین بررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 18-29]
 • سنگ چین بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]
 • سنندج بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]

ش

 • شاخص EI30 ارزیابی تغییرات زمانی مکانی شاخص فرسایندگی باران با استفاده از روش کوکریجینگ در استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • شاخص PN بررسی شاخص‌های PN, SIAP,RAI در خشک‌سالی‌های استان خوزستان با تأکید بر ایستگاه‌های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 132-143]
 • شاخص PNPI مدیریت بهره برداری از منابع آب در شرایط خشکسالی با به‌کارگیری چند شاخص خشکسالی پرکاربرد (مطالعه موردی ایستگاه سد شهید عباسپور) [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • شاخص RAI بررسی شاخص‌های PN, SIAP,RAI در خشک‌سالی‌های استان خوزستان با تأکید بر ایستگاه‌های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 132-143]
 • شاخص SIAP بررسی شاخص‌های PN, SIAP,RAI در خشک‌سالی‌های استان خوزستان با تأکید بر ایستگاه‌های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 132-143]
 • شاخص spI بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI ) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • شاخص spI مدیریت بهره برداری از منابع آب در شرایط خشکسالی با به‌کارگیری چند شاخص خشکسالی پرکاربرد (مطالعه موردی ایستگاه سد شهید عباسپور) [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • شاخص ZSI مدیریت بهره برداری از منابع آب در شرایط خشکسالی با به‌کارگیری چند شاخص خشکسالی پرکاربرد (مطالعه موردی ایستگاه سد شهید عباسپور) [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • شاخص الکنو بکارگیری شاخص الکنودر مکانیابی دفن زباله شهرستان شوش [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]
 • شاخص رایزنر کاربرد GIS در ارزیابی کیفی آب مخزن سد کارون 1( شهید عباسپور) در شرایط خشکسالی و ترسالی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 109-120]
 • شاخصهای کیفی بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کرخه ازلحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی درایستگاه حمیدیه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-74]
 • شاهد بررسی میزان صرفه جویی آب آبیاری در زراعت گندم شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]
 • شیب بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ، تکیه گاه بصورت شیبدار شکاف دار با مشاهده و مقایسه آنها. [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-118]
 • شیبشکن شبیه سازی عددی اثرات هیدرولیکی شیب شکن قائم در یک کانال مستطیلی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • شبکة عصبی مصنوعی بررسی و مقایسه عملکرد تکنیکهای هوشمند نوین، درشبیه سازی نیترات آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 190-197]
 • شبکه بررسی استقرار مشارکت مردمی در مدیریت شبکه‌های آبیاری گتوند و عقیلی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • شبکه آبیاری دز بررسی تلفات آب و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن در شبکه آبیاری دز (مطالعه موردی کانال های سبیلی و E4) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]
 • شبکه آبیاری و زهکشی بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • شبکه آبیاری و زهکشی ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • شبکه توزیع تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 78-92]
 • شبکه عصبی مصنوعی برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 78-88]
 • شبکه عصبی مصنوعی بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-123]
 • شبکه های عصبی مصنوعی تخمین تبخیر - تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • شیب معکوس تاثیرطول کارگذاری زبری های مصنوعی غیر ممتد بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش شیبدار با شیب معکوس [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 119-130]
 • شبیه سازی شبیه‌سازی جریان آرام در ریز مجاری قطره‌ چکان‌ها با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • شبیه سازی بررسی و مقایسه عملکرد تکنیکهای هوشمند نوین، درشبیه سازی نیترات آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 190-197]
 • شرب ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • شرب ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 179-189]
 • شرط مرزی سامرفییلد بررسی اثر طول مخزن بر تحلیل دینامیکی سد بتنی با توجه به اندرکنش سد-پی-مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]
 • شروع آستانه رواناب و فرسایش تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 43-64]
 • شفت قائم بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • شکاف بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ، تکیه گاه بصورت شیبدار شکاف دار با مشاهده و مقایسه آنها. [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-118]
 • شکاف آنالیز عملکرد طوق و شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل‌ها به کمک نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 255-266]
 • شکاف پایه پل بررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 18-29]
 • شکست سد ارزیابی و مقایسه پارامتر‌های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 18-32]
 • شکست سد مدیریت سیلاب مناطق شهری ناشی از شکست احتمالی سد (مطالعه موردی سد قشلاق و شهر سنندج) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 16-34]
 • شکل پایه بررسی تاثیر شکل پایه پل در میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]
 • شمال خوزستان تأثیر تنش آبی، پیش تیمار مغناطیس و پیش تیمار آبی بر عملکرد و شاخص برداشت دانه آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 150-154]
 • شهرستان شوش دانیال ارزیابی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال ازدیدگاه آب مجازی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 158-166]
 • شوت پله ای بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 187-200]
 • شوری ارزیابی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چندمتغیره در حوضه رودخانه کشکان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 104-111]
 • شوش استفاده از روش‌های سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردی شهرستان شوش) [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 56-71]
 • شولر کاربرد GIS در ارزیابی کیفی آب مخزن سد کارون 1( شهید عباسپور) در شرایط خشکسالی و ترسالی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 109-120]
 • شولر ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 179-189]
 • شولر ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 12-22]

ص

 • صرفه جویی بررسی میزان صرفه جویی آب آبیاری در زراعت گندم شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]
 • صفحات غیر مستغرق شبیه سازی عددی اثر صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 163-174]
 • صفحات مستغرق بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزایش دبی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 123-127]
 • صفحات مستغرق بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 62-71]
 • صفحات مستغرق بررسی مدل سازی عددی اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی به کمک نرم افزار CCHE 2D [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]
 • صفحات مستغرق بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]

ض

 • ضخامت خاک بررسی اثر ضخامت و بافت خاک بر انتشار پذیری آلایندهها در خاک های ماسه ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]
 • ضخامت قطر بررسی وتحلیل حساسیت شاخصهای موثر بر فشار دینامیکی لوله های GRP در طرحهای ابرسانی ( مطالعه موردی طرح آبرسانی شهرستان سنقر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 39-50]
 • ضرائب کالیبراسیون بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 21-37]
 • ضریب اصطکاک بررسی عوامل اثرگذار بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 187-200]
 • ضریب تبیین شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از نرم افزار SRM و تصاویر ماهواره ای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 151-166]
 • ضریب تبیین ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضریب تشتک‌تبخیر کلاس‌A جهت تخمین تبخیر- تعرق روزانه در منطقه اسلام آبادغرب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 42-57]
 • ضریب تشتک ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضریب تشتک‌تبخیر کلاس‌A جهت تخمین تبخیر- تعرق روزانه در منطقه اسلام آبادغرب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 42-57]
 • ضریب دبی تعیین آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز لولایی خودکار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 39-46]
 • ضریب دبی بررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های‌هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ای [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 131-140]
 • ضریب دبی مدلسازی ظرفیت آبدهی سرریزهای جانبی واقع بر کانالهای همگرابه کمک استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 8-17]
 • ضریب دبی جریان بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • ضریب دبی عبوری بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • ضریب کریگر برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 141-146]
 • ضریب منطقه ای برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 141-146]
 • ضربه قوچ بررسی وتحلیل حساسیت شاخصهای موثر بر فشار دینامیکی لوله های GRP در طرحهای ابرسانی ( مطالعه موردی طرح آبرسانی شهرستان سنقر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 39-50]
 • ضریب همبستگی ارزیابی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چندمتغیره در حوضه رودخانه کشکان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 104-111]

ط

 • طبقهبندی اقلیمی ابداع روش طبقه بندی اقلیمی جدید بر مبنای هیدرومتئورولوژی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-108]
 • طراحی بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-131]
 • طرح تغذیه مصنوعی آشکارسازی نوسانات رواناب با شدت خشکسالی در صورت افزایش راندمان و کاهش سطح زیر کشت و طرح تغذیه مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • طوق آنالیز عملکرد طوق و شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل‌ها به کمک نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 255-266]
 • طوقه ال شکل بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیه گاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 201-208]
 • طوقه ال شکل بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیهگاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 241-248]
 • طول بلال بررسی اثر سوپرجاذب بر برخی از اجزاء عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 150-162]
 • طول موج بررسی طول موج و فرکانس امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع در مجاری روباز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-54]

ع

 • عدد فرود استفاده از مدلهای عددی در مطالعه بار رسوبی آبگیرهای جانبی در مسیرهای مستقیم [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • عدد فرود بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • عرض شکاف به قطر پایه بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزایش دبی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 123-127]
 • عمق آبشستگی آنالیز عملکرد طوق و شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل‌ها به کمک نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 255-266]
 • عمق جریان بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 170-186]
 • عمق جریان بررسی عمق،طول وعرض آبشستگی آبشکن نفوذپذیر در رودخانه [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 30-45]
 • عملکرد دانه تأثیر تنش آبی، پیش تیمار مغناطیس و پیش تیمار آبی بر عملکرد و شاخص برداشت دانه آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 150-154]
 • عناصر سنگین شناسایی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های مناطق صنعتی شهرستان ماهشهر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 112-122]
 • عوامل انسان ساخت بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]
 • عوامل طبیعی بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]
 • عوامل موثر بر آبشستگی بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ، تکیه گاه بصورت شیبدار شکاف دار با مشاهده و مقایسه آنها. [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-118]
 • عولارد تعیین بهترین آرایش کاشت چغندرقند و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطرهای(تیپ) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]

غ

 • غلظت بارمعلق برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 30-38]

ف

 • فاضلاب بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • فاضلاب بهداشتی استفاده مجدد از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده و زه آب کشاورزی به عنوان منابع جایگزین برای آبیاری سبزیجات دشت عقیلی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 227-237]
 • فاضلاب پتروشیمی ارزیابی و مقایسه کارایی روش های تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی تولید کننده PET، یک مطالعه مروری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 44-60]
 • فاضلاب صنعتی مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 1-13]
 • فرات واکاوی دیپلماسی آب ایران در حوضه آبریز دجله – فرات – میانرودان [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 65-104]
 • فرکانس بررسی طول موج و فرکانس امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع در مجاری روباز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-54]
 • فرود ذره بررسی آزمایشگاهی تغییرات طولی کفبند برعمق آبشستگی پایین دست کالورت (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 72-83]
 • فرود ذره بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی پایین دست کالورت با مقطع مربع در مجاورت کفبند (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 33-49]
 • فسفر بررسی حذف ازت و فسفر توسط سیستم SBR هفت مرحله ای بی هوازی- انوکسیک و هوازی از فاضلاب شهری در شرایط مختلف بهره برداری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • فشار منفی بررسی وتحلیل حساسیت شاخصهای موثر بر فشار دینامیکی لوله های GRP در طرحهای ابرسانی ( مطالعه موردی طرح آبرسانی شهرستان سنقر کرمانشاه) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 39-50]
 • فضای سبز بررسی استفاده مجدد از پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب در فضای سبز شهر (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 135-142]
 • فیلترکالمن برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها(مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 30-38]
 • فلزات سنگین بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]

ق

 • قشلاق مدیریت سیلاب مناطق شهری ناشی از شکست احتمالی سد (مطالعه موردی سد قشلاق و شهر سنندج) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 16-34]
 • قطره‌چکان شبیه‌سازی جریان آرام در ریز مجاری قطره‌ چکان‌ها با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • قوانین توپولوژی مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 16-27]
 • قوس رودخانه بررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]

ک

 • کابل برررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آبپایه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • کارائب مصرف آع تعیین بهترین آرایش کاشت چغندرقند و کارایی مصرف آب تحت سیستم آبیاری قطرهای(تیپ) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • کاربری اراضی بررسی اثر سازه های احداثی بر پهنه سیلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و ArcGIS مطالعه موردی :رودخانه بابلرود، مازندران [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 249-256]
 • کارون مدلسازی اکسیژن محلول (DO) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه شوشتر ملاثانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • کارون بررسی توان خودپالایی رودخانه کارون (مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 99-110]
 • کالورت بررسی آزمایشگاهی تغییرات طولی کفبند برعمق آبشستگی پایین دست کالورت (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 72-83]
 • کانال U شکل پیش بینی تقریبی بهبود الگوی فرسایش و رسوب گذاری در محل تقاطع کانال ها با بهینه سازی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 61-82]
 • کانال آبیاری تعیین آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز لولایی خودکار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 39-46]
 • کانالت بررسی و مقایسه کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر بهره برداری در آبیاری (مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 147-157]
 • کانالت بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی ( مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 209-219]
 • کانال مرکب بررسی اثر زبری نسبی بر تنش برشی و تنش برشی ظاهری در کانال مرکب مستطیلی متقارن مستقیم [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • کانال مستطیلی شبیه سازی عددی اثرات هیدرولیکی شیب شکن قائم در یک کانال مستطیلی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • کانال های اصلی و فرعی سبیلی و E4 بررسی تلفات آب و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن در شبکه آبیاری دز (مطالعه موردی کانال های سبیلی و E4) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 87-98]
 • کانال همگرا مدلسازی ظرفیت آبدهی سرریزهای جانبی واقع بر کانالهای همگرابه کمک استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 8-17]
 • کاهش عمق آبشستگی بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ، تکیه گاه بصورت شیبدار شکاف دار با مشاهده و مقایسه آنها. [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-118]
 • کدورت ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 91-100]
 • کریپتوسپوریدیوم پارووم بررسی کارآیی تأسیسات آبرسانی شهر سوسنگرد در حذف انگل‌های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 12-22]
 • کریجینگ بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI ) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-112]
 • کریجینگ ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 179-189]
 • کریجینگ ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 198-207]
 • کریجینگ ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • کریجینگ بررسی توزیع مکانی بارندگی با روشهای میان یابی قطعی و زمین آماری (مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 144-154]
 • کریجینگ بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 315-333]
 • کریجینگ مقایسه روشهای زمین آماری برای بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 50-63]
 • کرنش بررسی شاخص های مهم در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از سیمان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • کشاورزی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • کشاورزی بررسی امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج در کشاورزی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • کشاورزی ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 198-207]
 • کف بررسی ماهیت کف های تولید شده در واحدهای فرایندی تصفیه آب بعد از عملیات پیش ازن زنی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]
 • کفبند بررسی آزمایشگاهی تغییرات طولی کفبند برعمق آبشستگی پایین دست کالورت (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 72-83]
 • کفبند بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی پایین دست کالورت با مقطع مربع در مجاورت کفبند (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 33-49]
 • کیفیت بررسی تاثیر خشکسالی‌های اخیر بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش‌های آماری (مطالعه موردی دشت‌های مهم استان خوزستان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-66]
 • کیفیت آب کاربرد GIS در ارزیابی کیفی آب مخزن سد کارون 1( شهید عباسپور) در شرایط خشکسالی و ترسالی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 109-120]
 • کیفیت آب بررسی استفاده مجدد از پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب در فضای سبز شهر (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 135-142]
 • کیفیت آب ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • کیفیت آب ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 198-207]
 • کیفیت آب پهنه بندی کیفی آبهای زیر زمینی دشت شوش با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 275-278]
 • کیفیت آب بررسی کیفی روند پارامترهای DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 128-139]
 • کیفیت آب ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 12-22]
 • کیفیت آب بررسی کیفی آب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GIS [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • کیفیت آب مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان باغملک ) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 64-77]
 • کیفیت آب رودخانه کرخه بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه کرخه ازلحاظ کشاورزی براساس شاخصهای مختلف کیفی درایستگاه حمیدیه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 67-74]
 • کلاس آبگریزی اثر آتش سوزی بقایای گندم و خاک‌اره روی خصوصیت آبگریزی خاک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 292-303]
 • کلاس رابطه مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 16-27]
 • کلاس عارضه مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 16-27]
 • کلروپیریفوس بررسی و شناسایی میزان حذف کلروپیریفوس و 2,4,D در تصفیه خانه آب سوسنگرد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 65-71]
 • کلمات کلیدی: آبشستگی بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل آبشستگی به صورت گرده ماهی و مثلثی با مشاهده و مقایسه آنها [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 220-232]
 • کلمات کلیدی: مکان یابی بررسی مکان مناسب دفن پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • کلمات کلیدی: نیترات ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • کم آبیاری بررسی اثر سوپرجاذب بر برخی از اجزاء عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 150-162]
 • کم‎آبیاری بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و برخی از فاکتورهای رشدی گیاه نخودفرنگی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 175-187]
 • کنترل رسوب استفاده از مدلهای عددی در مطالعه بار رسوبی آبگیرهای جانبی در مسیرهای مستقیم [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • کوه گچ تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 43-64]

گ

 • گازهای گلخانه ای امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • گیرایی ثأثیر دور آبیاری بر گیرایی و رشد رویشی پاجوش‌های خرمای رقم استعمران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 48-57]
 • گرداب شکن مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • گردابه تاثیرآزمایشگاهی اثر شکل موانع پایه اسکله بر خصوصیات امواج عرضی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 257-264]
 • گروه پایه پل بررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 18-29]
 • گروه پایه ها بررسی تاثیر فاصله و نسبت قطر پایه های دوکی شکل بر میزان نیروی وارده از امواج در گروه پایه ها در حالت چیدمان منظم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • گروه پایه های پل تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 46-60]
 • گلدان بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و برخی از فاکتورهای رشدی گیاه نخودفرنگی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 175-187]
 • گندم بررسی میزان صرفه جویی آب آبیاری در زراعت گندم شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]

ل

 • لاگون ارزیابی پساب خروجی زهکشها و تاثیر آن بر کیفیت آب تالاب شادگان با تاکید بر میزان قلیائیت،کدورت،کل جامدات محلول(مطالعه موردی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-150]
 • لجن فعال بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 167-178]
 • لرستان برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 141-146]
 • لوله کم فشار بررسی و مقایسه کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر بهره برداری در آبیاری (مطالعه موردی : دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 147-157]
 • لوله گردابی بررسی تاثیر دبی انحرافی جریان بر مقدار رسوبات ورودی به آبگیرهای جانبی در قوس 180 درجه و شرایط هیدرولیکی اطراف لوله بر راندمان تله اندازی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 92-103]

م

 • مایر مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 65-73]
 • ماشین آموزش نیرومند مدلسازی ظرفیت آبدهی سرریزهای جانبی واقع بر کانالهای همگرابه کمک استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 8-17]
 • ماشین بردارپشتیبان بررسی و مقایسه عملکرد تکنیکهای هوشمند نوین، درشبیه سازی نیترات آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 190-197]
 • مایک 12 بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 21-37]
 • مالیات کربن امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • میان یابی ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • میان یابی بررسی نیترات آب زیرزمینی شهرستان اهواز با روشهای میان یابی زمین آماری و قطعی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 203-213]
 • میان یابی ارزیابی تغییرات زمانی مکانی شاخص فرسایندگی باران با استفاده از روش کوکریجینگ در استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399]
 • میانگین دما برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 78-88]
 • مجاری روباز بررسی طول موج و فرکانس امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع در مجاری روباز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-54]
 • مجموع مواد محلول ارزیابی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چندمتغیره در حوضه رودخانه کشکان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 104-111]
 • محیط RAS Mapper بررسی سیل‌پذیری مناطق پایین‌دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 28-42]
 • مخزن تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در برابر زلزله با مدل سازی مخزن و در نظرگرفتن اندر کنش سد با مخزن [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 287-295]
 • مخزن ذخیره نمره یک بررسی مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک در ابفاخوزستان با مدل واتر جیمز [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-91]
 • میدان سرعت متوسط بررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سد انحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 140-149]
 • مدتسازی دبی رودخانه دویرج مدلسازی تغییرات دبی رودخانه دویرج با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • مدیریت بررسی میزان صرفه جویی آب آبیاری در زراعت گندم شهرستان اهواز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 75-86]
 • مدیریت بررسی استقرار مشارکت مردمی در مدیریت شبکه‌های آبیاری گتوند و عقیلی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • مدیریت رسوب بررسی مدل سازی عددی اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی به کمک نرم افزار CCHE 2D [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]
 • مدیریت مشارکت‌مدار آبیاری مسایل و راهکار‌های توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری سد بورمانک) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]
 • مدیریت منابع آب بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 74-88]
 • مدل ANFIS مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 208-222]
 • مدلBN مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 208-222]
 • مدل BREACH ارزیابی و مقایسه پارامتر‌های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 18-32]
 • مدل Flow-3D بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سینوسی توسط مدل Flow 3D [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 36-44]
 • مدل LARS-WG بررسی تغییرات بارندگی و دمای هوا تحت تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرکرد) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 28-35]
 • مدل SVM مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 208-222]
 • مدل آرام شبیه‌سازی جریان آرام در ریز مجاری قطره‌ چکان‌ها با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • مدل آریما مدلسازی تغییرات دبی رودخانه دویرج با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • مدل آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از پره های هدایت کننده جریان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-156]
 • مدل آزمایشگاهی بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل آبشستگی به صورت گرده ماهی و مثلثی با مشاهده و مقایسه آنها [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 220-232]
 • مدل آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی پایین دست کالورت با مقطع مربع در مجاورت کفبند (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 33-49]
 • مدل آشفتگی k-ε استاندارد بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 265-274]
 • مدل پیش بینی امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • مدل درختی M5 بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5 [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 112-123]
 • مدل ریاضی محاسبه آورد رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GSTARS 3 [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 122-130]
 • مدل رگرسیونی خطی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • مدلسازی مدلسازی اکسیژن محلول (DO) و سایر پارامترهای کیفی رودخانه کارون در بازه شوشتر ملاثانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • مدل‌سازی جریان مقایسه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدل سازی جریان روزانه رودخانه [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 208-222]
 • مدلسازی سد تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • مدلسازی عددی بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • مدل عددی بررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 18-29]
 • مدل فیزیکی بررسی تأثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه های پل [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • مدل فیزیکی بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان زبری تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کلاسیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 281-291]
 • مدل فصلی مدلسازی تغییرات دبی رودخانه دویرج با استفاده از تحلیل سریهای زمانی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • مدل مخزن برآورد رواناب با استفاده از مدل مخزن ساده در حوضه معرف رود دز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-29]
 • مدل‌های آشفتگی بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • مدل های عددی بررسی تاثیر فاصله و نسبت قطر پایه های دوکی شکل بر میزان نیروی وارده از امواج در گروه پایه ها در حالت چیدمان منظم [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • مدول SW بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 21-37]
 • مدول الاستیسیته بررسی شاخص های مهم در افزایش ظرفیت باربری خاک های مشکل دار برای اجرای سازه های هیدرولیکی با استفاده از سیمان [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • مراحل رشد ذرت بررسی روابط بین شاخص تنش آبی (CWSI) و عملکرد محصول ذرت در منطقه قزوین [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • مرکبات کاربرد و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره ای مرکبات در خاک با بافت سبک [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-74]
 • مشارکت بررسی استقرار مشارکت مردمی در مدیریت شبکه‌های آبیاری گتوند و عقیلی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 61-73]
 • مشکان بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان جنوب شرق مشکان، استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • مصرف برق امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • مغناطیس تأثیر تنش آبی، پیش تیمار مغناطیس و پیش تیمار آبی بر عملکرد و شاخص برداشت دانه آفتابگردان در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 150-154]
 • مقادیر حدی بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 315-333]
 • مقاومت روزنه‌ای بررسی روابط بین شاخص تنش آبی (CWSI) و عملکرد محصول ذرت در منطقه قزوین [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • مقطع مربعی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • مکان یابی ارزیابی مکانی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان اندیکا) [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 155-169]
 • مکان یابی مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان باغملک ) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 64-77]
 • مکان یابی مکان یابی نقاط مناسب کشت گیاه آفتابگردان با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه دز) [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 65-77]
 • میکروجلبک Chlorella volgaris مطالعه رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون شبه‌فلز آرسنیک از محلول آبی با کمک میکرو جلبک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 8-22]
 • منابع جایگزین آب استفاده مجدد از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده و زه آب کشاورزی به عنوان منابع جایگزین برای آبیاری سبزیجات دشت عقیلی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 227-237]
 • مناطق صنعتی ماهشهر شناسایی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های مناطق صنعتی شهرستان ماهشهر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 112-122]
 • منطقه اندیکا مکان یابی محل های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش AHP تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی ناحیه اندیکا- خوزستان) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 9-20]
 • من کندال بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 315-333]
 • مهندسی سواحل بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصات خاک بر پایداری موجشکن قائم [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 23-35]
 • مهندسی مجدد بررسی مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک در ابفاخوزستان با مدل واتر جیمز [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-91]
 • موجشکن قائم بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصات خاک بر پایداری موجشکن قائم [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 23-35]
 • موج عمود بر جریان بررسی طول موج و فرکانس امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع در مجاری روباز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-54]

ن

 • نیاز آبی بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و برخی از فاکتورهای رشدی گیاه نخودفرنگی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 175-187]
 • نیاز آبی بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 89-102]
 • نیاز آبی گیاهان تخمین تبخیر - تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • نیترات بررسی و مقایسه عملکرد تکنیکهای هوشمند نوین، درشبیه سازی نیترات آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 190-197]
 • نیترات بررسی نیترات آب زیرزمینی شهرستان اهواز با روشهای میان یابی زمین آماری و قطعی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 203-213]
 • نخل خرما ثأثیر دور آبیاری بر گیرایی و رشد رویشی پاجوش‌های خرمای رقم استعمران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 48-57]
 • نرم افزار Flow 3D بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیه گاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 201-208]
 • نرم افزار Flow 3D بررسی عددی آبشستگی اثر طوقه های ال شکل بر الگوی فرسایش در اطراف تکیهگاه پل با استفاده ازنرم افزار Flow 3D [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 241-248]
 • نرم افزار FLOW-3D تحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 46-60]
 • نرم‌افزارFLOW3D شبیه‌سازی جریان آرام در ریز مجاری قطره‌ چکان‌ها با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]
 • نرم‌افزار FLUENT بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 31-43]
 • نرم افزار plaxis بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و مشخصات خاک بر پایداری موجشکن قائم [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 23-35]
 • نرم افزار SSIIM آنالیز عملکرد طوق و شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل‌ها به کمک نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 255-266]
 • نرم‌افزار SSIIM شبیه سازی عددی اثر صفحات غیر مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 163-174]
 • نرم‌افزار SSIIM شبیه‌سازی عددی الگوی ‌جریان با استفاده از نرم‌افزارSSIIM حول یک سازه [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 78-94]
 • نرم‌افزار SSIIM بررسی تاثیر شکل پایه پل در میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]
 • نرم افزار SSIIM2 بررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوب [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 265-274]
 • نرم افزار فلوتریدی بررسی اثر لزوجت دینامیکی(ویسکوزیته) و آشفتگی انرژی جریان و تغییرات رسوب وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 279-286]
 • نرم افزار فلوئنت و گمبیت بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 50-58]
 • نرم افزار کامسول مدلسازی عددی اصلاح الگوی جریان و کاهش عمق آبشستگی پایه پل ها با استفاده از تغییر شکل پایه ها [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 17-27]
 • نروفازی بررسی و مقایسه عملکرد تکنیکهای هوشمند نوین، درشبیه سازی نیترات آب زیرزمینی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 190-197]
 • نسبت بار رسوب بررسی و مطابقت معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 28-38]
 • نسبت فرود بررسی تاثیر دبی انحرافی جریان بر مقدار رسوبات ورودی به آبگیرهای جانبی در قوس 180 درجه و شرایط هیدرولیکی اطراف لوله بر راندمان تله اندازی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 92-103]
 • نسبت‌های یونی بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان جنوب شرق مشکان، استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • نقاط گوسی تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • نمودارهای ترکیبی بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان جنوب شرق مشکان، استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • نمونه برداری پهنه بندی کیفی آبهای زیر زمینی دشت شوش با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 275-278]
 • نوسان جریان تاثیرآزمایشگاهی اثر شکل موانع پایه اسکله بر خصوصیات امواج عرضی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 257-264]

و

 • واتر جیمز بررسی مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک در ابفاخوزستان با مدل واتر جیمز [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-91]
 • واحدهای فرایندی بررسی ماهیت کف های تولید شده در واحدهای فرایندی تصفیه آب بعد از عملیات پیش ازن زنی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]
 • واژگان کلیدی: سرریز بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 48-58]
 • واژه های کلیدی: تیغه بررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]
 • واژه‌های کلیدی: شن خاک تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1400، صفحه 43-64]
 • واژه های کلیدی : کانالت بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی (نمونه موردی دشت ارایض شهرستان شوش ) [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 36-45]
 • ورتکس بررسی طول موج و فرکانس امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع در مجاری روباز [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-54]
 • وزن خشک بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و برخی از فاکتورهای رشدی گیاه نخودفرنگی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 175-187]
 • ویلکاکس کاربرد GIS در ارزیابی کیفی آب مخزن سد کارون 1( شهید عباسپور) در شرایط خشکسالی و ترسالی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 109-120]
 • ویلکاکس بررسی استفاده مجدد از پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب در فضای سبز شهر (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 135-142]
 • ویلکوکس ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • ویلکوکس بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 46-60]
 • ویلکوکس ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 198-207]

ه

 • هیدروژئوشیمی بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان جنوب شرق مشکان، استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • هیدروگراف13 برآورد رواناب با استفاده از مدل مخزن ساده در حوضه معرف رود دز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-29]
 • هیدروگراف تخلیه تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه تنگ سرد، شمال شرقی استان خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 188-202]
 • هیدرولیک شبیه سازی عددی اثرات هیدرولیکی شیب شکن قائم در یک کانال مستطیلی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • هیدرولیک بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 124-131]
 • هیدرولیک بررسی و مطابقت معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 28-38]
 • هیدرومتئورولوژی ابداع روش طبقه بندی اقلیمی جدید بر مبنای هیدرومتئورولوژی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-108]
 • هوادهی گسترده بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 167-178]
 • هواگیری طبیعی بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 50-58]

ی

 • یون شبه‌فلز آرسنیک مطالعه رفتار سینتیکی و تعادلی جذب یون شبه‌فلز آرسنیک از محلول آبی با کمک میکرو جلبک [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 8-22]