فرایند پذیرش مقالات

هیأت تحریریه­ مجله پس از دریافت مقاله، ظرف مدت حداکثر 10  روز نتیجه­ ی بررسی اولیه­ خود را به نویسنده­ مسئول اعلام می نماید. در صورت تأیید مقاله در بررسی اولیه، ظرف مدت 2 ماه نتیجه ­داوری مقاله به نویسنده ارسال خواهد شد.