اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر هادی معاضد

آب و فاضلاب استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

hmoazed955yahoo.com
09163132675

مدیر مسئول

محسن سلیمانی بابرصاد

سازه های آبی استادیار مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد، شوشتر، ایران

mohsen.solbgmail.com
09169099784
0000000266760323

مدیر داخلی

دکتر احسان دریکوند

آب و فاضلاب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

ederikvandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی قمشی

هیدرولیک استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

dr-ghomeshi.com
ghomeshiscu.ac.ir

محمد محمودیان شوشتری

آبیاری و زهکشی استاد دانشکده علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

m.mshoushtarigmail.com
09161186252

سید حبیب موسوی جهرمی

مهندسی آب استاد گروه عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

www.magiran.com/author/profile/445943
drhmusavi58qodsiau.ac.ir
09127126513

جواد احدیان

مهندسی آب دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

water.scu.ac.ir/~j.ahadiyan
j.ahadiyanscu.ac.ir
۰۶۱۱۳۳۳۰۶۳۵

عیسی معروف پور

آبیاری دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~emaroufpoor/
e.maroufpooruok.ac.ir

صمد امامقلی زاده

مهندسی آب دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S041
s.gholizadeh517gmail.com

محمد حیدرنژاد

علوم و مهندسی آب -سازه های آبی(تاسیسات آبیاری) دانشیار دانشکده آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

mo_he3197yahoo.com

علی اصغر نجف پور

مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد

najafpooraamums.ac.ir
38552611 (051)

روزبه آقامجیدی

مهندسی آب استادیار بخش عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، سپیدان، ایران

roozbehaghamajidi1396gmail.com

ویراستار ارشد

عباس صفائی

عمران آب مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

a.safaei1991gmail.com
09380016613
0000000212405051

ویراستار

علیرضا طوبایی زاده

عمران آب آزاد

tubaeezadegmail.com

کارشناس نشریه

کیمیا کرکنی

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

kimiakorkani1380gmail.com