اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر هادی معاضد

آب و فاضلاب استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

hmoazed955yahoo.com
09163132675

مدیر مسئول

بهروز دهان زاده

آبیاری و زهکشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

dahanzadehgmail.com
09166166175

مدیر داخلی

دکتر احسان دریکوند

آب و فاضلاب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

ederikvandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی محمد آخوندعلی

هیدرولوژی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

akhondaliscu.ac.ir

مهدی قمشی

هیدرولیک استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

dr-ghomeshi.com
ghomeshiscu.ac.ir

عبد علی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

abdalinaseriscu.ac.ir

محمد محمودیان شوشتری

آبیاری و زهکشی هیات علمی

m.mshoushtarigmail.com
09161186252

جواد احدیان

سازه های آبی دانشیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

j.ahadiyanscu.ac.ir

علی اکبر بابایی

مهندسی آب بهداشت محیط دانشیار دانشکده بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز

ababaeiajums.ac.ir

علی اصغر نجف پور

مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد

najafpooraamums.ac.ir
38552611 (051)

ویراستار انگلیسی

حمیدرضا دناک

کارشناس فنی شرکت آسا فن اهواز

hamid.danakgmail.com
09165006366

ویراستار

محسن سلیمانی بابرصاد

سازه های آبی استادیار مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد، شوشتر، ایران

mohsen.solbgmail.com
09169099784
0000000266760323