تماس با ما

شوشتر - فرهنگ شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر - دانشکده علوم آب - دفتر مجله مهندسی آب

کد پستی:  64516/147

 ایمیل: ederikvand@yahoo.com

تلفن تماس:09163679071

نمابر:۰۶۱۳۶۲۳۲۴۹۱

وب سایت مجله: http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir/


CAPTCHA Image