راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تهیه مقاله

فصلنامه علمی- تخصصی مهندسی آب در زمینه‌های آبیاری، زهکشی، منابع آب، سازه‌های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست، آب و فاضلاب، آبخیزداری، آب- هواشناسی (هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آب‌های زیر زمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها مقاله‌های تحقیقی را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر به چاپ می‌رساند:

 

الف) شرایط کلی

 1. مقاله مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 2. مقاله‌های گردآوری که توسط پژوهندگان صاحب‌نظر و بنا به دعوت هیأت تحریریه در زمینه مسائل روز مهندسی آب تهیه شده‌اند پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهند رسید.
 3. مقاله کامل قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
 4. هر مقاله حداکثر در 15 صفحه (قطع A4) تنظیم شده باشد.
 5. مقاله بدون به کار بردن واژه‌های انگلیسی در متن و بدون خط خوردگی‌ تایپ و معادل واژه‌های انگلیسی در پاورقی آورده شود. تقاضای کتبی بررسی و چاپ مقاله به همراه CD متن و 5 نسخه از مقاله کامل ارسال شود.
 6. به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می‌شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.
 7. نویسندگان، مسئول صحت مطالبی هستند که در مقالات خود ارائه داده‌اند.
 8. هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.
 9. نسخه‌های مقالات رد شده به نویسندگان برگشت داده نخواهد شد.
 10. مجله مهندسی آب کتاب‌های جدید در زمینه علوم و مهندسی آب به زبان فارسی را که یک نسخه از آنها به دفتر رسیده باشد، پس از تصویب هیئت تحریریه معرفی می‌نماید.
 11. در مقالات ارسالی، فرمت و قلم‌های مورد استفاده مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد.

 

ب) مشخصات بخش‌های مختلف مقالات

 1. برگه شناسه: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه نوشته شده و در جای دیگر از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهده‌دار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.
 2. عنوان مقاله:‌ حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.
 3. چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در 150 کلمه که حاوی، هدف‌های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج آن باشد.
 4. کلید واژه‌ها: واژه‌های مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.
 5. متن مقاله: بعد از کلید واژه‌ها در اولین صفحه مقاله به صورت دو ستونه شروع شود و تا قسمت منابع ادامه یابد.
 6. مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.
 7. مواد و روش‌ها: شامل شرح کامل مواد، روش‌ها، وسائل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.
 8. نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات و بحث‌های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد.

الف- جدول‌ها و شکل‌ها در متن مقاله و نزدیکترین محل بعد از مطلب مربوطه جای داده شوند.

ب- جدول‌ها و شکل‌های کمتر از یک صفحه کامل، در بالا یا پایین صفحه آورده شوند.

ج- عنوان هر جدول مختصر و گویای ارتباط عوامل مذکور در جدول یا مطالب متن باشد.

عنوان هر جدول پس از کلمه جدول، شماره آن و خط تیره در بالای جدول ذکر گردد. عنوان شکل، عکس و کارهای ترسیمی به همین ترتیب در زیر آنها ذکر شود.

ه- هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. در متن جدول از خطوط عمودی یا افقی استفاده نگردد.

و- هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوطه باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد یکسان باشند می‌توان واحد را در عنوان اصلی آن ذکر نمود.

ز- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس جدول ارائه گردد و ارتباط آنها با جدول با استفاده از علائم مناسب در بالا (برای اعداد، سمت راست و برای کلمات، سمت چپ) مشخص شود. نتایج بررسی‌های آماری با یکی از روش‌های علمی، در جدول منعکس شود.

ح- عکس‌ها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

ی- عناوین و مطالب عکس‌ها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکل‌های ترسیمی به صورت کامپیوتری و با نرم‌افزارهای متداول تحت ویندوز تهیه شده باشند.

ک- نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌هایمشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه‌گیری وئاقع شوند.

9. سپاسگزاری: از تأمین کنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری شود.

10. منابع مورد استفاده در متن: شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایر منابع معتبر علمی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند باشد.

الف- منابع در متن مقاله با شماره‌گذاری در آخر جمله مربوط مشخص گردند. در جلوی نام نویسنده منبع نیازی به ذکر تاریخ نمی‌باشد.

ب- چنانچه منبع مورد استفاده به وسیله دو نفر نوشته شده باشد، در متن مقاله نام خانوادگی هر دو آنها به ترتیب اولویت نوشته شود. در صورتی که منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد نام نگارنده اول همراه با کلمه «و همکاران» بیاید.

ج- در متن مقاله برای منابع انگلیسی که دارای دو نویسنده باشند نام هر دو آنها به ترتیب اولویت ذکر شود. در مورد منابعی که بیش از دو نفر نویسنده انگلیسی دارند، ابتدا نام نفر اول و سپس عبارت et al. آورده شود.

11. منابع مورد استفاده در فهرست منابع:

الف- در فهرست منابع مورد استفاده، پس از ذکر شماره ترتیب که بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان می‌باشد، سایر مشخصات به ترتیب زیر نوشته شوند:

نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار مقاله یا کتاب، عنوان مقاله یا کتاب (در صورتی که منبع، ترجمه شده است، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم یا مترجمین)، نام مجله یا نام ناشر، جلد و شماره مجله و صفحات مقاله (یا تعداد صفحات کتاب).

ب- چنانچه مقاله‌ای بیش از یک نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک تمام آنها به ترتیب اولویت نوشته شود.

ج- چنانچه از یک نویسنده چندین منبع وجود دارد، ترتیب درج آنها بر حسب تاریخ انتشار از جدید به قدیم خواهد بود.

د- ابتدا مقالات انفرادی نویسنده (نویسندگان) و سپس مقالات مشترک آنها به ترتیب حروف الفبای نویسندگان بعدی آورده شود.

ه- در ترتیب منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی به صورت پیوسته شماره‌گذاری شوند.

و- نام خانوادگی نویسنده (نوسندگان) منابع انگلیسی با حرف بزرگ شروع و حرف اول نام‌های آنان نیز با حروف بزرگ نوشته شود.

ز- در مورد منابعی که نویسنده آنها مشخص نیست، اگر به زبان فارسی است کلمه «بی‌نام» و اگر به زبان انگلیسی است کلمه «Anonymous» به جای نام نویسنده به کار رود.

ح- اسامی مجلات فارسی و انگلیسی به صورت کامل نوشته شود.

ط- اگر از یک نویسنده بیش از یک منبع هم سال در فهرست منابع آمده باشد، با گذاشتن حروف الف، ب، ج ...، در جلوی سال انتشار منبع فارسی و حروف a,b,c … بعد از سال انتشار منبع انگلیسی از همدیگر تفکیک شوند.

ی- در مورد مقاله‌ای که از یم مجموعه برداشت شده است، بعد از نام نویسندگان و سال انتشار کتاب (مجموعه)، عنوان مقاله، حرف «ص» یا حروف «صص»، شماره صفحات اول و آخر آن مقاله با خط فاصله بین آنها، کلمه «در» و سپس دو نقطه، نام ویراستار(های) کتاب (مجموعه)، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ آورده شود. در منابع انگلیسی به جای «در» کلمه «in» و در جلوی  نام ویراستار(ها) عبارت «ed» یا «eds» نوشته شود.

 

نمونه‌هایی از منبع نویسی

منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی آورده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشد. نجوه ارجاع در متن با نام نویسنده و سال (فتوآنی و همکارن، 2008) می‌باشد، فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده، برابر مثال‌های زیر با روش به کار رفته در هر یک از شماره‌های این مجله تهیه شده باشد. ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شوند.

 1. طباطبائی، س. ح. توسلی، م. اسلامیان، س.س و ق.احمدزاده. 1385. مطالعه میزان آلاینده‌‌های آب زیرزمینی شهر اصفهان و ارزیابی آن با تآکید بر جنبه آب شرب. مجله علوم کشاورزی اهواز. 29 (2): 92-79.
 2. Fetouani, S. Saba, M. Vanclooster, M. and B. Bendra. 2008. Assessing ground water quality in the irrigated plain of Triffa. (North-east Morcocco). Agricultural water Management. 95(2):133-142.

 

 1. چکیده انگلیسی: چکیده مقاله به زبان انگلیسی ترجمه‌ی محتوای چکیده فارسی باشد. تاریخ‌های فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخ‌های میلادی تبدیل شوند. مقالاتی که شامل فهرست نام گونه‌های علمی موجودات زنده بوده و تعداد نام‌های لاتین آنها بیشتر از شرح فارسی باشد می‌توانند تماماً به زبان انگلیسی تهیه شده و فقط حاوی چکیده فارسی باشند.

 

فرمت و قلم‌های مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله مهندسی آب

مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2010 و به صورت دو ستونه با رعایت نکات زیر تهیه شود:

 

اندازه کاغذ

21×29.7 سانتی‌متر (قطع A4)

 

الف. حاشیه‌ها                                                                                            ب. فاصله‌ها

سمت راست                 3 سانتی‌متر                                                                   فاصله دو ستون              1.25 سانتی‌متر

سمت چپ                    2.8 سانتی‌متر                                                                فاصله سطرها                1 سانتی‌متر

بالا                            3 سانتی‌متر                                                                   تورفتگی                      0.5 سانتی‌متر

پایین                          3.5 سانتی‌متر

 

ج. نوع و اندازه قلم‌ها

عنوان فارسی مقاله                                                         B زر 14 پر رنگ

عنوان انگلیسی مقاله                                                       Times New Roman 14

اسامی فارسی نویسندگان                                                  B زر 11

اسامی انگلیسی نویسندگان                                                Times New Roman 11

عناوین فرعی متن فارسی                                                  B زر 12 پررنگ

چکیده فارسی                                                                B میترا 11 پر رنگ

چکیده انگلیسی                                                             Times New Roman 12

کلیدواژه‌های فارسی                                                        B میترا 12 پررنگ ایرانیک

کلیدواژه‌های انگلیسی                                                      Times New Roman 14 (Bold/ Italic)

متن فارسی                                                                   B میترا 14

پاورقی فارسی                                                               B زر 10

پاورقی انگلیسی                                                             Times New Roman 10

عنوان جدول‌ها و شکل‌ها                                                  B زر 12 پررنگ

کلمات و اعداد داخل جدول‌ها و شکل‌ها                                 B زر 10

منابع فارسی                                                                 B میترا 14

منابع انگلیسی                                                               Times New Roman 12