اهداف و چشم انداز

دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر به منظور اعتلای تحقیقات علمی و توسعه مرزهای دانش در زمینه مباحث مهندسی آب و علوم وابسته به آن و ایجاد ارتباط میان محققان و دانش پژوهان کشور، اقدام به انتشار آخرین یافته های آنها در قالب نشریه مهندسی آب می نماید.

دست اندکاران این نشریه وظیفه خود می دانند بستر لازم برای عرضه مقالات علمی در این زمینه را فراهم نموده تا در گسترش کارهای علمی و تحقیقاتی نقش موثری ایفاء نمایند.