درباره نشریه

مجله علمی تخصصی مهندسی آب، اولین نشریه علمی - تخصصی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر می باشد که از سال 1392 منتشر شده است . در راستای سیاست دانشگاه آزاد اسلامی و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی کشور، کادر علمی نشریه در تلاش جهت اخذ درجه علمی پژوهشی نشریه می‌باشند. 

موضوعات مجله:

- تحقیقات زیر بنایی و کاربردی در علوم آب، آب و فاضلاب، عمران آب و آبیاری و زهکشی از جمله:

رابطه آب، خاک و گیاه، شبکه های آبیاری، انتقال آب و مدیریت آب در مزرعه، مهندسی رودخانه، سازه های آبی، هیدرولیک رسوب، هیدرولوژی، هیدرولیک مجاری بسته، هیدرولیک مجاری باز، آبهای زیر زمینی، محیط زیست، اقتصاد آب، بهره برداری از آبهای شور و نامتعارف در کشاورزی، آب و فاضلاب، مدیریت منابع آب و سازه های هیدرولیکی

- زهکشی

- کاربرد GIS و RS  در آبیاری

- مواد پوشاننده کانالهای آبیاری

- بهینه سازی مصرف آب

- مباحث نوین در آبیاری و علوم آب