دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1397 
5. پهنه بندی کیفی آبهای زیر زمینی دشت شوش با استفاده از GIS

صفحه 275-278

سعید طاهری قناد؛ علی افروس؛ جمال الدین برفر؛ رضا طالبی