دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1396 
1. ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز)

صفحه 91-100

بهمن معصومی؛ نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد؛ طیبه طباطبایی؛ اسماعیل کوهگردی؛ سهند جرفی


6. برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی

صفحه 141-146

روح اله محتشم زاده؛ سجاد مشعلی؛ بهروز دهانزاده