دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 2، پاییز 1392، صفحه 1-85 
1. تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی

صفحه 1-10

امید بختیاری نژاد؛ هوشنگ حسونی زاده؛ احسان دریکوند