دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1400 
1. آشکارسازی نوسانات رواناب با شدت خشکسالی در صورت افزایش راندمان و کاهش سطح زیر کشت و طرح تغذیه مصنوعی

صفحه 1-17

آرمین بنی بیات؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ حسین اسلامی؛ صائب خوش نواز؛ بهروز دهان زاده