دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 
2. بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD

صفحه 16-28

فرهاد میثاقی؛ علیرضا صدیق؛ امیرحسین امانی


3. بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری

صفحه 29-45

نسرین محصل اخلاقی؛ افسانه مرادی؛ علی ترابیان؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مجتبی صیادی


6. تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397

صفحه 80-94

رضا جلیل زاده ینگجه؛ نغمه عروجی؛ افشین تکدستان؛ سهند جرفی؛ امیرحسین دوامی