دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399 
5. تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397

صفحه 78-92

رضا جلیل زاده ینگجه؛ نغمه عروجی؛ افشین تکدستان؛ سهند جرفی؛ امیرحسین دوامی