دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398 
1. حکمرانی آب در ایران: چالش‌ها و راهکار‌ها

صفحه 238-254

سارا دهقانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمدرضا گلابی


7. بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان

صفحه 315-333

هدایت الله هرمزی؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان