دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398 
3. شناسایی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های مناطق صنعتی شهرستان ماهشهر

صفحه 112-122

فرزانه نیکفر؛ علی غلامی؛ سیما سبزعلیپور؛ احد نظرپور؛ محمد امین جعفری


5. بررسی کیفی روند پارامترهای DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول

صفحه 128-139

یعقوب کرمی؛ جمال الدین برفر؛ علی افروس؛ سعید طاهری قناد؛ مریم زلقی