نمایه نویسندگان

آ

 • آقا مجیدی، روزبه برآورد و تخمین عمر مفید سد تحت تاثیر رسوبات ورودی با استفاده از نرم افزار کارون 92 [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 90-101]

ا

 • احمدی، بختیار مدیریت سیلاب مناطق شهری ناشی از شکست احتمالی سد (مطالعه موردی سد قشلاق و شهر سنندج) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 46-64]
 • احمدی، مریم بررسی و شناسایی میزان حذف کلروپیریفوس و 2,4,D در تصفیه خانه آب سوسنگرد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 65-71]
 • ارجمندی، رضا امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • ازگلی، انسیه امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • اسلامی، حسین ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از مدل AHP [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • اسلامی، حسین مقایسه روشهای زمین آماری برای بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 65-78]
 • اسلامی، حسین مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان باغملک ) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 79-89]
 • امانی، امیرحسین بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-28]

ب

 • براتی، عادل مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • بنی سعید، نعیم ارزیابی و مقایسه کارایی روش های تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی تولید کننده PET، یک مطالعه مروری [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 31-48]

پ

 • پورمحمدی، محمدحسین ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 49-64]
 • پورمحمدی، محمد حسین تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش عمق ثانویه و افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 52-61]
 • پورمحمدی، محمد حسین بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 62-71]
 • پورمحمدی، محمد حسین بررسی مدل سازی عددی اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی به کمک نرم افزار CCHE 2D [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]
 • پورمحمدی، محمد حسین تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]

ت

 • ترابیان، علی بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 29-45]
 • تکدستان، افشین تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 80-94]

ج

 • جرفی، سهند تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 80-94]
 • جزایری مقدس، سید محمود بهینه سازی وسائل حفاظت خطوط انتقال آب دربرابر جریان غیرماندگار با استفاده از الگوریتم CFO [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-82]
 • جزایری مقدس، سید محمود مدیریت سیلاب مناطق شهری ناشی از شکست احتمالی سد (مطالعه موردی سد قشلاق و شهر سنندج) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 46-64]
 • جلیل زاده ینگجه، رضا تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 80-94]
 • جوبند، امین بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 62-71]
 • جوبند، امین بررسی مدل سازی عددی اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق در مدیریت رسوب انحرافی به آبگیر جانبی به کمک نرم افزار CCHE 2D [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 12-21]

ح

خ

 • خواجه موگهی، منصور بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]

د

 • دریکوند، احسان ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 12-22]
 • دریکوند، احسان بررسی کیفی آب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GIS [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • دوامی، امیرحسین تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 80-94]

ر

 • رفیعی، محمد رفیع برآورد و تخمین عمر مفید سد تحت تاثیر رسوبات ورودی با استفاده از نرم افزار کارون 92 [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 90-101]

ز

 • زرودی، علی بررسی تاثیر شکل پایه پل در میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 16-30]
 • زمان زاده، یوسف مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان باغملک ) [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 79-89]

س

 • سعیدی، رضا بررسی روابط بین شاخص تنش آبی (CWSI) و عملکرد محصول ذرت در منطقه قزوین [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 1-15]

ص

 • صیادی، مجتبی بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 29-45]
 • صدیق، علیرضا بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-28]

ع

 • عبدالهی آرپناهی، حامد ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از مدل AHP [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • عروجی، نغمه تعیین غلظت 4،2- دی کلرو فنوکسی استیک اسید در شبکه توزیع آب اهواز در طی سال های 98-1397 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 80-94]

ف

 • فتحی، احمد تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • فرزاد، رضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]

ک

 • کیانپور برجویی راکی، مسلم ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون جهت مصرف شرب [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 12-22]
 • کیانپور برجویی راکی، مسلم بررسی کیفی آب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار GIS [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • کرامت زاده، مژده تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • کمان بدست، امیر عباس مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]

گ

 • گوهری بهبهانی، محمدرضا ارزیابی بهره برداری از واحدهای اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی داریون شوشتر به روش کلاسیک [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 49-64]

م

 • مبارکی، مجتبی بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 95-108]
 • مبارکی، مرتضی بررسی ردپای آب، آب مجازی و بهره‌وری مصرف آب سه گروه از محصولات پاییزه و بهاره، سبزیجات (گوجه فرنگی و سیب‌زمینی)، صنعتی (چغندرقند) و علوفه‌ای (ذرت علوفه-ای) در شهرستان اصفهان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 95-108]
 • میثاقی، فرهاد بررسی ضریب دبی جریان در سرریز کنگره ای تک سیکل به روش CFD [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 16-28]
 • محصل اخلاقی، نسرین بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 29-45]
 • محمدی، علی امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]
 • محمدیان، مجتبی مقایسه روشهای زمین آماری برای بهینه سازی شبکه ایستگاههای باران سنجی استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 65-78]
 • مرادی، افسانه بررسی تأثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 29-45]
 • معاضد، هادی تحلیل روند تولید ریزگرد در استان خوزستان با تکیه بر عوامل بیابان زایی در کانون جنوب شرق اهواز [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-15]
 • معصومی، بهمن بررسی ماهیت کف های تولید شده در واحدهای فرایندی تصفیه آب بعد از عملیات پیش ازن زنی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 65-79]
 • منصوری، مصطفی بررسی آزمایشگاهی تغییرات طولی کفبند برعمق آبشستگی پایین دست کالورت (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 72-83]
 • منصوری، مصطفی بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی پایین دست کالورت با مقطع مربع در مجاورت کفبند (شکل کالورت مربع شکل) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 33-49]
 • موسوی، سید رضا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]

ن

 • نظریان، محمد سعید تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش عمق ثانویه و افت انرژی نسبی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 52-61]
 • نظریان، محمد سعید تأثیر توامان دیواره های روزنه دار و پیوسته بر کاهش طول حوضچه های آرامش [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 22-32]
 • نکوفر، کورس بررسی تاثیر شکل پایه پل در میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 16-30]
 • نوحانی، ابراهیم بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ای [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 50-64]
 • نوراللهی، یونس امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 23-41]