بررسی وتحلیل حساسیت شاخصهای موثر بر فشار دینامیکی لوله های GRP در طرحهای ابرسانی ( مطالعه موردی طرح آبرسانی شهرستان سنقر کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس معاونت حفاظت و بهره برداری، منابع آب ایران، اهواز، ایران

2 دانشکده عمران، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایران

چکیده

جریان‌های ناماندگار در لوله‌ها به شکل‌های گوناگون ممکن است رخ دهد که یکی از اشکال آن، جریان ناماندگار میرا می‌باشد که ضربه قوچ نامیده می‌شود. این جریان ها به صورت امواج فشاری بوده و اگر به گونه‌ای مهار نشوند، می‌توانند موجب به وجود آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری در خط لوله گردد . در تحقیق حاضر به معرفی پدیده قوچ پرداخته و تاثیرات پارامترهای مختلف ، ضخامت و قطر لوله ، سرعت های مختلف جریان بر بارهای دینامیکی وارده در اثر وقوع ضربه قوچ را مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشاهده شد که در شرایط یکسان، تأثیر جنس لوله در کاهش حداکثر ضربه، 25 درصد موثر است. افزایش حداکثر ضربه در اثر افزایش ضخامت لوله به اندازه بسیار کم، در حدود 1 درصد می شود. دو برابر نمودن ممان اینرسی باعث کاهش حداکثر فشار ناشی از ضربه در حدود 42 درصد می شود که این بررسی با استفاده از نرم افزار Water Hammer بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها