مقایسه تاثیر جریان روبه بالا و روبه پایین بیوراکتورهای متوالی بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه قند

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق مقایسه نتایج راندمان حذف COD در شرایط مختلف بارگذاری آلی بر حسب نوع جریان در راکتورهای متوالی با بستر معلق حاوی مدیای پلاستیکی، مصالح سنگی و کربن فعال است. برای این منظور از سه پایلوت استوانه‌ای به قطر 200 میلیمتر و ارتفاع 800 میلیمتر با حجم 24 لیتر در مقیاس آزمایشگاهی و از جنس UPVC استفاده شده است. در تمام مدت زمان تحقیق دبی فاضلاب ورودی به راکتور از 2 تا 4 لیتر بر ساعت و زمان ماند سیستم از 18 تا 36 ساعت متغیر بوده است. بیشترین بازدهی درصد حذف COD در جریان رو به بالا با بیشترین مقدار از زمان ماند هیدرولیکی معادل 36 ساعت و بارگذاری آلی معادل 51/4 Kg COD/m3.d معادل 88% ثبت و در جریان رو به پایین با زمان ماند هیدرولیکی معادل 24 ساعت و بارگذاری آلی 21/3 Kg COD/m3.d معادل 78% ثبت شد.

کلیدواژه‌ها