شبیه‌سازی عددی الگوی ‌جریان با استفاده از نرم‌افزارSSIIM حول یک سازه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد چالوس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

چکیده: مطالعات انجام شده روی سازه‌های هیدرولیکی به خصوص اطراف پایه‌های پل نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی تخریب پل‌ها آشفتگی موضعی جریان است. برای اینکه بتوان طراحی اقتصادی و قابل اطمینان داشت، ‌باید حداکثر عمق آبشکستگی در اطراف پایه‌ها را به دست آورد. برآورد حداکثر عمق آبشستگی با هدف تعیین عمق لازم برای پایه‌های پل لازم است، زیرا در غیر این صورت ممکن است منجر به تخریب پل شود. در این پژوهش از نرم‌افزارSSIIM استفاده شده است که به صورت سه‌بعدی، معادلات جریان و رسوب را لحاظ می‌کند. در این نرم‌افزار، میدان جریان از معادلات ناویراستوکس و مدل آشفتگی k- به دست می آید و سپس، با استفاده از حل غیردائمی میدان رسوب و معادله پیوستگی، تغییرات تراز کف در اطراف پایه پل محاسبه می‌شود. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که عمق آبشستگی با زیاد شدن ارتفاع، افزایش می‌یابد و اگر شیب زاویه‌ای از یک حد بالاتر رود، تخریب دیواره حفره آبشستگی را همراه دارد.

کلیدواژه‌ها