مکان یابی نقاط مناسب کشت گیاه آفتابگردان با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه دز)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران

2 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

کشت محصولات کشاورزی مواجه با محدودیت های مختلفی مانند محدودیت های اقلیمی هستند. در هر شرایط اقلیمی و جغرافیایی برای کشت محصولات مختلف نیاز به بررسی اولیه شرایط مناسب کشت و مکان یابی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی مناطق مستعد جهت کشت گیاه آفتابگردان در حوضه دز می‌باشد. بدین منظور پس از مشخص نمودن محدوده‌ی مطالعاتی، عوامل موثر در کشت گیاه با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسان تعیین شد. سپس میزان تاثیر هر یک از عوامل بر عملکرد گیاه آفتابگردان با استفاده از روش AHP مشخص گردید. به منظور میان یابی و پهنه بندی نقاط مستعد کشت در منطقه مورد مطالعه از نظر مکانی از مدل کریجینگ معمولی در محیط نرم افزار ARC GIS استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش اطلاعات نشان داد که 29.5 درصد از اراضی حوضه در محدوده بسیار مناسب، 69 درصد در محدوده مناسب و 1.5 درصد در محدوده مناسب متوسط برای کشت گیاه آفتابگردان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها