بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد طالقان با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 گروه مهندسی محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه ریاضی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت، کمبود و محدودیت شدید منابع آب، یکی از گام های اساسی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی آب بهینه سازی مخازن می باشد. در پژوهش حاضر، پس از معرفی الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری، عملکرد این الگوریتم به تنهایی و در حالت ترکیب با الگوریتم ژنتیک در مساله ی بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد طالقان ارزیابی شده است. تابع هدف به صورت حداقل سازی مجموع مجذور کمبودهای نسبی در تخصیص به آن در هر ماه و ماکزیمم کردن اعتمادپذیری، در ﻃﻮل دوره آﻣﺎری 11 ساله ی 1388 تا 1398 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. همچنین محدودیت های معادله ی پیوستگی مخزن، حجم ذخیره ی مخزن و حجم رهاسازی مخزن بر تابع هدف مساله اعمال شدند. نتایج به دست آمده از شاخص های ارزیابی عملکرد مدل ها نشان دادند از نظر شاخص های اطمینان پذیری زمانی و آسیب پذیری و پایداری الگوریتم هیبریدی گرگ خاکستری – ژنتیک با 72.73 ، 0.28 ، 24.66 بهتر از الگوریتم گرگ خاکستری با 68.93 ، 0.29 ، 21.48 و الگوریتم ژنتیک با 66.66 ، 0.41 ، 21.34 می باشد.

کلیدواژه‌ها