ارزیابی و مقایسه پارامتر‌های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و منهدسی آب-منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

سد نیز مانند سایر سازه­های ساخت بشر ممکن است دچار شکست شده و خسارات فراوانی به وجود آورد. در تحقیق
حاضر به ارزیابی پارامتر­های ناشی از شکست سد قره آقاچ از نوع نشت شریانی در تراز­های 2444 و 2448 از بدنه سد با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH پرداخته شده است. نتایج نشان داد در صورتی­که از رابطه Froehlich جهت بررسی پارامتر­های ناشی از شکست سد استفاده شود و روزنه در تراز 2444 ایجاد گردد شاهد دبی اوجی معادل 4/2383 متر مکعب بر ثانیه خواهیم بود این درحالیست­که در صورتی­که روزنه در تراز 2448 ایجاد گردد شاهد دبی اوجی معادل 9/3254 متر مکعب بر ثانیه خواهیم بود. در صورتی­که از مدل BREACH جهت بررسی شکست سد استفاده شود و روزنه در تراز 2444 از بدنه سد ایجاد گردد شاهد دبی اوجی معادل 3/1722 متر مکعب بر ثانیه خواهیم بود این در حالیست­که اگر در تراز 2448 روزنه ایجاد گردد شاهد دبی اوجی معادل 9/2595 متر مکعب بر ثانیه خواهیم بود. هرچند مدل BREACH دقیق­تر است، اما با توجه به اینکه دبی اوج حاصل شده از روش Froehlich به میزان 9978/0 با دبی اوج مشاهده شده از مدل BREACH همبستگی دارد؛ بنابراین از دقت قابل قبولی برخوردار است. در صورتی­که روزنه­ای در تراز 2448 از بدنه سد ایجاد گردد نسبت به زمانی­که روزنه­ای در تراز 2444 از بدنه سد ایجاد می­گردد دارای دبی اوج بیشتر بوده و در نتیجه شاهد خسارات مالی و همچنین تلفات جانی بیشتری در مناطق پایین­دست سد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها