بررسی تأثیر اصلاح ساختار هندسی صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی اطراف آنها با حضور آبگیر جانبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

برداشت آب همیشه در زمان بهره برداری به واسطه روش های انتقال آب و قوانین هیدرولیکی و هیدرولوژیکی با مشکلاتی مواجه بوده است که مهمترین آن رسوب گذاری بستر در دهانه های آبگیر و کانال آبگیر می باشد. یکی از روشهای کنترل رسوب وارده به آبگیر جانبی استفاده از صفحات مستغرق است ، صفحات مستغرق قطعات کوچکی از جنس های مختلف هستند که در زاویه ای کم نسبت به جهت جریان (10 تا 30 درجه) قرار میگیرند که در اثر ایجاد جریان گردابی عمود بر جهت جریان در لایه های بستر موجب آبشستگی اطراف و پایین دست صفحه شده و چاله ای در رسوب بستر علاوه بر ایجاد کانال عبور رسوبات به پایین دست ایجاد می کند .آبشستگی اطراف صفحات علاوه بر کاهش عملکرد آنها باعث تغییر شرایط هیدرولیکی و ورود رسوب بیشتر در آبگیر میشود که بررسی میزان آن در انتخاب شکل بهینه هم موجب بالا رفتن طول عمر وزمان بازدهی صفحه و هم کنترل رسوب بیشتر می شود در این مقاله با استفاده از مدل سازی عددی با نرم افزار CCHE 2D برای 5 شکل هندسی صفحات مستغرق در چهار عدد فرود 45/0 ، 55/0 ، 6/0 و 66/0 براساس کار آزمایشگاهی داوودی و همکاران (1394) شبیه سازی شده با این تفاوت که علاوه بر شکل مستطیلی 4شکل اصلاح شده نیز بررسی که هدف اندازه گیری میزان آبشستگی اطراف این صفحات به منظور شناسایی اثر اصلاح ساختار هندسی در کاهش آبشستگی می باشدکه صفحات B3 و بعد از آن B4 بهترین عملکرد را داشتند.

کلیدواژه‌ها