مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد و زاویه گرداب شکن بر آستانه استغراق در سرریز نیلوفری مربعی و دایره ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

سرریز نیلوفری یکی از انواع سرریزها است که در مواقعی که امکان استفاده از سایر سریزها فراهم نباشد از آن استفاده
می شود. با شروع استغراق و ایجاد افت جریان و نیز شدت یافتن جریان های چرخشی، کارایی سرریز به شدت افت کرده و ارتفاع آب مخزن افزایش می یابد و باعث افزایش احتمال آسیب دیدن سد بر اثر عدم توانایی تخلیه جریان های بزرگ می شود. افزایش آستانه ی استغراق سرریز، امکان عبور جریان های بزرگ تر ،بدون استغراق و بروز پیامدهای منفی آن را فراهم می کند. به منظور بررسی تاثیر گرداب شکن در افزایش آستانه ی استغراق، تعداد 199 آزمایش بوسیله مدل فیزیکی روی سرریزهایی بامقطع مربعی و دایره ای در حالتهای مختلف تعداد و زاویه گرداب شکن انجام شد. نتایج نشان داد در سرریز مربعی با افزایش تعداد (بهترین حالت 8 تیغه)، یا کاهش زاویه تیغه ها (بهترین حالت30 درجه) آستانه استغراق افزایش می یابد. در سرریز دایره ای با افزایش تعداد (بهترین حالت 8 تیغه)، یا افزایش زاویه تیغه ها (بهترین حالت90 درجه) آستانه استغراق افزایش می یابد. در همه ی حالتهای تعداد و زاویه تیغه ها، میزان افزایش آستانه استغراق در سرریز دایره ای بیشتر از مربعی است ولی مقادیر آستانه ی استغراق در سرریز مربعی در همه حالتها بیشتر می باشد. .همچنین در هر دو سرریز زاویه تیغه ها بیشتر از تعداد آنها بر آستانه استغراقت اثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها