بررسی نیترات آب زیرزمینی شهرستان اهواز با روشهای میان یابی زمین آماری و قطعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران

چکیده

کیفیت آب زیرزمینی متاثر از عوامل مختلفی است. از مهمترین آلاینده های آب زیرزمینی نیترات است. بررسی شکل تغییرات مکانی نیترات با استفاده از روشهای مختلف میان یابی و تهیه نقشه این تغییرات می تواند آگاهی و بینش کارشناسان را برای برنامه ریزی آینده جهت بخشد. در این تحقیق با استفاده از داده های نیترات 30 چاه نمونه برداری به بررسی تغییرات نیترات در آب زیرزمینی شهرستان اهواز پرداخته شده است. نتایج نشان داد که روش های کلی میان یابی قطعی نسبت به روش های آماری بهتر جواب می دهند و بطور کلی روش تخمین گر موضعی کمترین خطا را دارا بوده است. نقشه های پهنه بندی شده نشان می دهند که در بالا دست آلودگی نیترات کمتر از 10 پی پی ام ولی از مرکز به سمت پایین دست آلودگی نیترات وجود دارد به طوری که در خروجی غلظت نیترات به 178 پی پی ام رسیده است.
کلید واژه ها: نیترات، آب زیرزمینی، میان یابی، زمین آمار، اهواز.

کلیدواژه‌ها