بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزایش دبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

آبشستگی پدیده طبیعی است که در نتیجه عمل فرسایش بستر و کناره های رودخانه های آبرفتی و پایه پل ها توسط جریان آب رخ می دهد.در این تحقیق با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی،اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و تغییرات دبی در گروه پایه های استوانه ای شکل در آب زلال انجام شد.نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد با افزایش دبی Q=18,23,28 متر مکعب در ساعت ، مقدار آبشستگی افزایش می یابد و با افزایش تعداد صفحات مسغرق Nv=1,2,3 به ازای عرض شکاف به قطر پایه در تمامی پایه Bs/Dp=0.2 مقدار آبشستگی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها