شناسایی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های مناطق صنعتی شهرستان ماهشهر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،

3 استادیار محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیار زمین شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی ،واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در بندر ماهشهر که یک منطقه صنعتی به دلیل تراکم پتروشیمی­ها و وجود طیف وسیعی از آلاینده های صنعتی و تردد وسایل نقلیه، در خاک های پیرامونی، به عنوان منطقه ای مهم جهت ارزیابی میزان آلودگی محسوب می گردد. فلزات سنگین As، Cu، Cd، Pb، Zn، Vd، Ni، Fe، Cr مربوط به 47 نقطه خاک سطحی از عمق (cm 0-20) بصورت v شکل برداشت شده­اند. سطح آلودگی خاک­های شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش ICP بررسی شد. و در آخر با توجه به نقشه­های بدست آمده از عناصر مورد نظر مشخص شده که آلودگی فلزات سنگین در نواحی جنوب منطقه مورد مطالعه بخصوص جنوب غرب بسیار زیاد است.  

کلیدواژه‌ها