ارزیابی مشخصه های کیفی با تحلیل رگرسیون چندمتغیره در حوضه رودخانه کشکان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه لرستان، ایران.

2 استادیار گروه علوم ومهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.

چکیده

رودخانه­ها به دلیل اینکه با محیط اطراف خود در ارتباط هستند دچار نوسانات کیفی می­شوند  لذا بررسی تغییرات کیفیت آن­ها حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی بین تغییرات پارامترهای کیفی مختلف و تاثیر این تغییرات بر میزان کل جامدات محلول در آب می­باشد. برای این منظور از تحلیل رگرسیونی چند متغیره و اطلاعات کیفی 26 ساله رودخانه کشکان استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین تمام پارامترها EC,Ca,Mg,Th,Sar,Na,Cl,SO4 دارای رابطه خطی با TDS  بوده و  تحلیل مدل رگرسیونی حاکی از تاثیر مثبت EC ، SO4، Sarو Mg با TDS و تأثیر منفی Cl ، Thو Ca با مقدار TDS  می­باشد.

کلیدواژه‌ها