بررسی مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک در ابفاخوزستان با مدل واتر جیمز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مهندسی علوم آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

جهت رفع نیازهای آبی در فصول مختلف سال و رفع نیاز آتش نشانی، طراحی هیدرولیکی شبکه خطوط انتقال و نتایج بدست آمده از تحلیل شبکه، برای دبی حداکثر مصرف ساعتی انجام می‏گیرد. در این حالت فشار حداقل مجاز شبکه باید تأمین گردد. در طول مدت زمان انجام یک طرح، برای انجام درست آبرسانی به مناطق مختلف و حفظ آسایش استفاده کنندگان، همچنین اقتصادی بودن طرح و بهداشتی ماندن آب داخل شبکه، ضروری است در طراحی شبکه و خطوط انتقال، کلیه ضوابط طراحی رعایت گردد. بر این اساس هدف از انجام این مقاله تحلیل و بررسی بهینه سازی مراحل مختلف مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک با بهره‏گیری از مدل واتر جیمز، می‏باشد. نتایج تحقیق نشان داد استفاده از شیوه‏های تنظیم زمانی فشار و اجرای طرح مدیریت هوشمند فشار، سبب می‏شود توزیع فشار در ساعات مختلف شبانه روز از یکنواختی نسبتاٌ مطلوبی برخوردار گردد. با توجه به ارتباط مستقیم تعداد حوادث با فشار موجود در شبکه، اجرای این روش کاهش فشار شبکه باعث کم شدن تعداد شکستگی ها در لوله‏ها و انشعابات به میزان قابل توجهی می‏شود.

کلیدواژه‌ها