بررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه عمران، سازهای هیدرولیکی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

2 استادیار گروه عمران، سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران

چکیده

یکی از دلایل اصلی وقوع آبشستگی پایه پل تنش برشی اطراف پایه است. از راههای کاهش اثر این عامل استفاده از شکاف در پایه پل ها برای تقویت پایداری سنگ چین اطراف پایه پل می باشد.در این تحقیق به منظور دستیابی به مدل عددی شکاف پایه پل از مدل فیزیکی اسماعیلی و همکاران (2011) با دو پایه به قطر b=6cm به فواصل 3bو4b که در آن شکاف هایی به عرض متغییر w با مقادیر0و1و2و3 سانتیمتر و ارتفاع متغییر yl از بستر با مقادیر5و12و20 سانتیمتر در کانالی به طول6 متر و عرض60 سانتیمتر و عمق20 سانتیمتر با دبی جریان Q=/04 متر مکعب بر ثانیه استفاده شد.نتایج تحقیق حاضر با بهره گیری از مدل فلوتریدی نشان داد بهترین حالت برای کاهش سرعت بیشینه زمانی است که شکاف پایه ارتفاعی معادل عمق جریان از بستر داشته باشد و می توان گفت شکاف در وضعیت  و هم ارتفاعی با عمق جریان  ، بیشینه سرعت برشی به میزان 13درصد نسبت به وضعیتی که در آن شکاف پایه   عمق جریان از بستر ارتفاع دارد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها