تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در برابر زلزله با مدل سازی مخزن و در نظرگرفتن اندر کنش سد با مخزن

نویسندگان

1 هیات علمی، گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

2 کارشناس ارشد گروه سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

چکیده

سازه های هیدرولیکی با توجه به شرایط اقلیمی ایران جز مهم ترین سازه های عمرانی به حساب می آیند. در سال های اخیر، سد های بتنی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی  تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در اثر زلزله می باشد. برای این مدل سازی ازهندسه سد تنظیمی دز  با استفاده از نرم افزار اباکوس بهره مند شده ایم. که این نرم افزار توانایی بالایی در تحلیل سازه ها و اندر کنش بین سازه و مخزن دارد و همچنین با مدل کردن رفتار واقعی مصالح و شکل واقعی بارگذاری درک مناسب تری از رفتار سازه در زمین لرزه های مختلف ارائه می دهد .لحاظ کردن شرایط مرزی باعث تعیین هرچه دقیق تر تنش ها و تغییر مکان هادر قسمت های مختلف سد میشود. از طرفی برای درک روشن تر از ایمنی سازه تحت زمین لرزه های مختلف در این تحقیق از تحلیل دینامیکی استفاده شده است. نتایج، نشانگر آن است که زلزله های با شتاب عمودی میتواند پایداری این سدها را بهم ریزد و در قسمت بالا دست تنش های بزرگتری را نسبت به پایین دست شاهد هستیم .

کلیدواژه‌ها