بررسی اثر لزوجت دینامیکی(ویسکوزیته) و آشفتگی انرژی جریان و تغییرات رسوب وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه عمران ، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، دزفول ، ایران،

2 عضو هیات علمی گروه عمران ، سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهلران ، دهلران ، ایران

3 عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول، ایران،

چکیده

پل ها از جمله مهمترین و پرکارترین سازه های رودخانه ای هستند و به عنوان کلید راه های ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از این پل ها، درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد تخریب می گردند از مهمترین و مؤثرترین عوامل این تخریب ها آبشستگی اطراف پایه های پل می باشد.آبشستگی پدیده ای است که در اثر اندرکنش آب و خاک در مجاورت سازههای هیدرولیکی بوجود آمده و منجر به تخریب آنها می شود.هدف از این تحقیق شبیه سازی و شناسایی عوامل مختلف موثر در آبشستگی پایه پل ها با بستر متحرک می باشد،بدین منظور با استفاده از نرم افزار فلوتریدی به شبیه سازی جریان اطراف پایه پل استوانه ای پرداختیم و پس از استخراج نمودارها و کانتور ها دریافتیم که با نزدیک شدن به پایه پل لزجت دینامیکی و آشفتگی جریان روند صعودی داشته و چگالی رسوبات بستر تغییرات زیادی داشته و علاوه بر آن روند کاهشی به خود می گیرد همچنین با عبور از پایه پل لزجت دینامیکی پل روند کاملا صعودی با شیب بسیار تندی در پیش می گیرد.و آشفتگی انرژی جریان به سرعت روند افزایشی پیدا می کند و تغییرات رسوب روند افزایشی کاهشی افزایشی به خود می گیرد.

کلیدواژه‌ها