بررسی اثر سازه های احداثی بر پهنه سیلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و ArcGIS مطالعه موردی :رودخانه بابلرود، مازندران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب

چکیده

برای بررسی عملکرد سازه های احداثی بر روی رودخانه نیاز به پهنه بندی سیلاب رودخانه می باشد، امروزه به کمک روشها، مدلهای ریاضی و فیزیکی و ابزارهای گوناگون این امکان برای متخصصین بوجود آمده تا بتوانند بطور دقیقتر و سریعتر خصوصیات سیلاب و پهنه سیلابگیر و همچنین عوامل تاثیرگذار بر سیلاب را مورد تحلیل و پردازش قرار دهند. در این تحقیق جهت بررسی نقش سازه های احداثی بر پهنه سیلاب رودخانه بابلرود در دوره های بازگشت مختلف از ارتباط نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی  و مدل HEC-RAS  استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار Arc GIS، نقشه پهنه های سیل گیر با نقشه کاربری اراضی منطقه نیز تلفیق گردید. ضمنا تأثیر هر یک از پل ها بر مقدار سطح و عمق جریان سیل به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار هیدرولیکی  HEC-RASدر استخراج پهنه سیلاب و مدلسازی رودخانه می باشد.

کلیدواژه‌ها