بررسی عددی الگوی آبشستگی آبشکن مستقیم با نفوذ پذیری مختلف در مسیر رودخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب.تهران.تهران

2 استادیار گروه عمران دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران.

چکیده

در این تحقیق با مطالعه عددی بر روی سری آبشکن های مستقیم در شرایط آب زلال با نفوذپذیر 0، 35 و 50 درصد، با تغییر در میزان دبی ورودی آبشکن ها انجام گرفته است و به منظور بررسی عددی تاثیر نفوذپذیری آبشکن مستقیم بر الگوی جریان و آبشستگی از مدل flow 3d استفاده می شود نتایج تحقیق نشان می دهد که در یک فاصله ثابت بین آبشکن ها نفوذپذیرهر چقدر دبی افزایش یابد میزان عمق آبشستگی افزایش می یابد. در یک دبی ثابت با افزایش فاصله بین آبشکن ها، میزان نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان روند کاهشی دارد و بیشترین میزان عمق آبشستگی در طول آبشکن اول اتفاق می افتد. همچنین در یک دانه بندی ثابت، با افزایش عدد فرود جریان، میزان عمق آبشستگی به عمق جریان روند افزایشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات