ارزیابی مکانی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان اندیکا)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

یکی از مشکلات جدی، بالقوه و رو به رشد در بسیاری از مناطق شهری و بخصوص کشورهای در حال توسعه، مدیریت پسماند و انتخاب محل مناسب برای دفع و دفن بهداشتی آن است.این مسئله برای کشور ما و بخصوص شهرستان اندیکا به علت مسائل ومحدودیتها و از همه مهمتر چالش کمیت و کیفیت آب، بسیار مهم میباشد. لذا در این مطالعه، موقعیتهای مکانی مناسب برای محل دفن پسماندها درشهرستان اندیکا با استفاده از تلفیق دانش اطلاعات مکانی GIS و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره باتاکید بر عوامل هیدرولوژی، عوامل انسانی و دسترسی، ژئومورفولوژی ، زمین شناسی و زیست محیطی استخراج و معرفی شد. به این منظور، 15 لایه نقشه ورودی آماده گردید و در محیط GIS مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت. عوامل موثر وزن دهی گردید، محدودیت ها اعمال شد و محل هایی با تناسب بالا، متوسط و پایین در شهرستان اندیکا استخراج و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات