بررسی شاخص‌های PN, SIAP,RAI در خشک‌سالی‌های استان خوزستان با تأکید بر ایستگاه‌های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم شناسی کشاورزی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و دفاع مقدس، دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده
در این مقاله خشکسالی هواشناسی چهار ایستگاه منتخب در خوزستان بر اساس شاخص معیار بارش سالانه (SIAP)، درصد نرمال بارش (PNPI) و ناهنجاری بارش (RAI) در یک دوره آماری 32 ساله (20014-1983) مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب شاخص های خشکسالی محاسبه و فراوانی و شدت خشکسالی بر اساس هریک از شاخص ها تعیین گردید و هر یک از شاخص ها در ایستگاههای مورد نظر محاسبه شد. نتایج نشان داد که فراوانی و توالی (دوره تداوم) خشک‌سالی‌ها با درجات مختلف بر اساس شاخص SIAP در دزفول در دوره آماری موردنظر بیشتر بود. در بررسی شاخص PNPI فراوانی خشک‌سالی‌های آبادان بیشتر از ایستگاه‌های دیگر بوده است؛ شدیدترین خشکسالی براساس این شاخص در اهواز بوقوع پیوست. ازنظر شاخص RAI فراوانی خشک‌سالی در دزفول بیشتر و ازنظر شدت خشک‌سالی در امیدیه بیشترین شدت خشک‌سالی به وقوع پیوست. در نهایت دربین سه شاخص مورد مطالعه، بیشترین تداوم خشکسالی مربوط به شاخص PNPI می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات