بررسی پارامترهای اساسی اجرایی و ساخت سازه آبگذر (پل) در مسیر رودخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس امور آب

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

یک آبراهه دائمی در پایین دست سد با وقوع رگبارهای متناوب، سبب بالا آمدن آب و طغیان رودخانه گشته و همواره مسیرهای دسترسی را با چالش روبرو می سازد، در سالهای متمادی این رودخانه با تشدید بارش ها در منطقه همواره موجب پهنه سیلاب، انسداد تردد و تغییر رژیم جریان رودخانه گشته است. در این تحقیق با روش های میدانی و مطالعاتی سعی شده است که با یک رویکرد اساسی این مسئله را بررسی نموده و هدف از طراحی یک سازه هیدرلیکی مناسب و احداث آن در نقطه هدف، که پیامدهای طغیان رودخانه و مخاطرات ناشی از سیلاب را به نحو چشمگیری کاسته است، ارزیابی نماییم. لذا با توجه به حساسیت موضوع در بحث طراحی سازه و در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی می توانیم به این نتیجه برسیم که اعمال این سازه آبگذر توانسته است بحث پهنه بندی سیلاب در منطقه را کنترل نماید و علاوه بر آن بستری مناسب جهت تردد افراد و وسایل نقلیه در درازمدت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات