بررسی تاثیر فاصله و نسبت قطر پایه های دوکی شکل بر میزان نیروی وارده از امواج در گروه پایه ها در حالت چیدمان منظم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران سازه های دریایی دانشکده مهندسی دریا گروه سازه های هیدرولیکی و دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه سازه های دریایی ، دانشکده مهندسی دریا ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،

چکیده

در این پژوهش در راستای بهینه سازی سازه های دریایی با تغییر شکل آن و تغییر فواصل ، نیرو در تک تک ستون های گروه پایه ها مورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای مقطع ستون ها از شکل دوک استفاده گردید زیرا شکل دوک دارای هیدرو دینامیک بهتری در مواجه با امواج استهمچنین به بررسی دقیق تر شکل در چهار زاویه راس مواجه با امواج با زوایای °30 ، °45 ، °60 و °90 درجه پرداخته شد و سپس هر کدام از این اشکال دوکی شکل را در پنج فاصله مختلف طولی و عرضی برابر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در قالب نمودارهایی در این مقاله آمده است این پنج فاصله که به صورت نسبت بی بعد S/D نشان داده می شوند عبارت اند از 1.8 ، 2.9 ، 4 ، 5.5 و 9 نتایج نشان میدهد که میزان نیرو با زاویه راس نسبت مستقیم دارد و با فاصله ستون ها از یکدیگر نسبت عکس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات