ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

بررسی کیفیت و پایش مکانی آب زیرزمینی از نظر آلودگی نیترات بسیار اهمیت دارد. به این منظور تغییرات مکانی نیترات آبهای زیرزمینی با استفاده از روشهای میان یابی و تهیه نقشه این تغییرات بررسی شد. این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی منابع آب شرب روستاهای شهرستان دزفول انجام شد. به این منظور از 20 چاه آب شرب نمونه‌برداری صورت گرفته و درنهایت 80 نمونه در چهار فصل مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش میان یابی کریجینگ دایره ای با مقدار خطای کمتر می‌تواند بهینه‌ترین پهنه‌بندی را نسبت به روشهای اسپلاین، عکس فاصله وزنی و نزدیک ترین همسایه انجام دهد. فصل تابستان بیشترین مقدار نیترات و زمستان کمترین مقدار را دارد. در نهایت با بررسی نقشه پهنه‌بندی مشخص گردید که مناطق غربی شرقی و مرکزی بیشترین مقدار نیترات را دارند و شمال دشت از نظر نیترات وضعیت مطلوبی را دارا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات