مطالعه اثر بخشی امواج مایکروویو در فرایند درمان و کارایی انرژی در تصفیه فاضلاب صنعتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، گروه علوم فنی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه اولوداغ، بورسا، ترکیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، گروه علوم فنی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه اولوداغ، بورسا، ترکیه

3 عضو هیات علمی دانشگاه اولوداغ، بورسا، ترکی

چکیده

هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر درمان تابش مایکروویو در حذف اکسیژن خواهی شیمیایی، رنگ و مواد مغذی موجود در نمونه فاضلاب صنعتی شهر بورسا در کشور ترکیه می باشد، که بدون تولید محصولات فرعی در مدت زمان مطلوب مطابق با روش استاندارد متد مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد طی تابش امواج مایکروویو با قدرت 900 وات، راندمان حذف 79% اکسیژن خواهی شیمیایی، %23.55 رنگ ، 65% فسفر و %95 نیترات آمونیوم با نمونه گیری در دوره های 0، 60، 120،150 , ، 180، 240420,360,300, ثانیه مشاهده گردید. همچنین میزان انرژی مصرفی به ترتیب 30.8وات، 164 وات،143.5 وات و 102.5وات می باشد. به طوریکه پس از 5 دقیقه تابش مایکروویو راندمان حذف بالای 50 درصد برای مواد مغذی و اکسیژن خواهی شیمیایی مشاهده گردیده است، و کمترین درصد حذف مربوط رنگ با حداکثر مصرف انرژی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات