بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هد آب روی تاج سرریز نیلوفری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشکده مهندسی آب

چکیده

رفتار جریان در سرریزهای نیلوفری با توجه به رقوم سطح آب دریاچه سد، به سه نوع کنترل جریان از تاج سرریز، کنترل جریان از شفت قائم و کنترل جریان در ابتدای تونل تقریباً افقی دسته‌بندی می‌شود. در پژوهش حاضر به منظور مدلسازی عددی از نرم‌افزار Flow3D استفاده شده و نتایج با مدل فیزیکی مقایسه شد. نتایج تطابق مطلوبی را بین مدل عددی و فیزیکی نشان می‌دهد. بررسی نمودار دبی-اشل ترسیم شده برای سرریز نیلوفری نشان می‌دهد، که با افزایش دبی ورودی به سرریز نیلوفری، مقطع کنترل از روی تاج به شفت قائم و از آنجا به تونل پایین دست منتقل شده و در حالت استغراق کامل با افزایش کم دبی، هد به میزان قابل توجهی زیاد می‌شود .همچنین نتایج مطالعه پارامتریک روی تغییر طول شفت قائم و تغییر شعاع زانویی نشان می‌دهد این تغییرات بر روی بلندای آب روی تاج سرریز نیلوفری تأثیر مستقیم دارند. بطوریکه با افزایش طول شفت قائم در یک دبی مشخص هد روی تاج زیاد و با افزایش شعاع زانویی، بلندای آب روی تاج در دبی‌های بعد از استغراق زانویی سرریز نیلوفری کم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات