بررسی تغییرات بارندگی و دمای هوا تحت تاثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرکرد)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

چکیده

در این پژوهش داده‌‌های خروجی مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سه سناریوی تغییراقلیمA2 ، A1B و B1 به‌‌وسیله مدل آماری LARS-WG در ایستگاه‌‌ سینوپتیک شهرکرد ریزمقیاس‌نمایی شد و نتایج حاصل از آن در دوره پایه (۱۹95-1971) و دوره‌های آتی ۲۰30-۲۰11 و 2065-2046 برای پارامترهای هواشناسی دما و بارش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پیش‌‌بینی مدل در دوره‌های آتی نشان از افزایش دمای بیشینه و کمینه برای تمام ماه‌ها و سناریوها در منطقه مطالعاتی نسبت به دوره پایه دارد، بر این اساس حـداکثر افـزایش دمـای بیشینه و کمینه ماهانه به ترتیب به مقدار ۳٫۶۲ و 55/3 درجه سانتی‌گراد بود که در دوره‌ 2065-2046 تحت سناریو A1B1 مشاهده شد. اما نتایج مدل برای بارندگی بسیار نوسانی بود و نظم خاصی در آن مشاهده نشد با این وجود کاهش بارندگی در فصول رویشی گیاهان بویژه در فصل بهار و ماه‌های ادیبهشت و خرداد قابل مشاهده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات