مدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران

2 استادیار گروه عمران - سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دزفول، ایران،

3 گروه آبیاری و زهکشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

در این تحقیق، هدف طراحی یک پایگاه داده مکان مرجع و شبکه هندسی جهت مدلسازی و در نتیجه مدیریت بهینه منطقه سبیلی شبکه آبیاری و زهکشی دز می‌باشد‌. برای این منظور پایگاه داده ای با نامdez_sabili.mdb ایجاد گردید و سپس سه دسته داده به نام‌های Network_Canal، Network _Drain و Farm_lands درون آن ایجاد شد و کلاس های عارضه مربوط به هر دسته درون آنها آورده شد‌. برای نظارت بهتر و بهینه بر کلاسهای عارضه‌، بر اساس اطلاعاتی که کاربر سریعا میخواهد به آنها پی ببرد زیر گروههایی ایجاد شده است. در مرحله بعد با ایجاد کلاسهای رابطه، ارتباطات موجود در دنیای واقعی بین پدیده‌ها، در پایگاه داده مدل گردید .برای یافتن خطاهای موجود در داده های ورودی و نیز جلوگیری از ویرایش غلط داده‌ها در آینده، قوانین توپولوژی در پایگاه داده تعریف گردید. در نهایت شبکه هندسی برای شبکه‌های آبیاری و زهکشی به طور مجزا طراحی و جریان درون شبکه‌ها نیز مدل گردید. سپس برای مدیریت حوادث در شبکه‌های آبیاری و زهکشی از آنالیزهای شبکه استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات