استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد مارون

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران- سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دزفول، ایران،

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه عمران - سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول،دزفول، ایران.

چکیده

برای اندازه‌گیری دقیق‌تر جریان آب، همواره سعی شده است تا حد امکان سازه‌های با نقص کمتر و دقت بالاتر طراحی شود. سرریز و دریچه ازجمله سازههایی هستند که همواره برای اندازهگیری میزان جریان آب، به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند امروزهصبی مصنوعی بر مبنای استفاده از دانش نهفته بین متغیرهای ورودی و خروجی یک مسئله، بدون دسطح آزاد آب و درصد آب‌گذری و پارامتر خروجی دبی سریز سد مخزنی می‌باشد. مدل‌های مورد استفاده در شبکههای عصبی مصنوعی شامل شبکههای پیشخور (FF)، شبکه المان جردن (JEN)، با مقایسه‌ی نتایج حاصل از مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی تکاملی با مقادیر آزمون اندازه‌گیری شده مشخص گردید که مدل MLP نسبت به سایر مدل‌ها از دقت و توانایی بیشتری در تعیین دبی سد مخزنی مارون، برخوردار است. همچنین ضریب رگرسیونی(R2) این مدل در سه مرحله آموزش، اعتباریابی و آزمون برابر 942/0، 9479/0 و 9468/0 و شیب خط راست برابر 9413/0، 9287/0 و 9564/0 می‌باشد که بیانگر انعطاف‌پذیری و دقت بالای مدل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات