بررسی و مقایسه عملکرد تکنیکهای هوشمند نوین، درشبیه سازی نیترات آب زیرزمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی ومدیریت منابع آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

امروزه با توجه به خشکسالی های اخیر، یکی از اصلی ترین منابع تامین آب شرب در کشور، منابع زیرزمینی هستند و از طرفی نیترات یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های منابع آب زیرزمینی می باشد، که اثرات نامطلوبی بر سلامت افراد دارد. پژوهش حاضر در صدد مقایسه و ارائه تکنیکی کارآمد و نوین جهت شبیه سازی وپیش بینی نیترات در این منابع می باشد. بنابراین سه تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (ANN)وسیستم استنتاج عصبی – فازی(ANFIS) و ماشین بردارپشتیبان(SVM) درشبیه سازی به عنوان ابزاری مبتنی بر داده مقایسه میشود. شبیه سازی بر اساس نمونه های مشاهداتی از چاه های موردنظردر آبخوان مورد مطالعه طی 13سال صورت گرفته و بازه زمانی مدلسازی، ماهانه انتخاب شده است. تخمین زننده ها شبیه سازی مدل شامل منیزیم(Mg) ، بیکربنات(Hco3) ، کلسیم(Ca) ، سدیم(Na میباشند. نخست شبیه سازی هرتکنیک بصورت مجزا، روی آرایشهای مختلف انجام میشود. بر اساس نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی سیستم نروفازی با ضریب همبستگی9978/0 R2= و 0002/0 MSE= از قابلیت و توانایی مناسبتری برخوردار میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات