ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران،

چکیده

ﺑﺎ توجه به کمبود منابع آبهای سطحی و افزایش نیاز به آب، ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ بسیار مهم است. برای استفاده از آبهای زیرزمینی جهت شرب، بررسی تناسب کیفی این منابع اهمیت دارد و به منظور مدیریت مکانی آن، تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای کیفی بایستی مد نظر باشد. اﯾﻦ مقاله با هدف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ گلگیر برای ﺷﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. به این منظور در اﯾﻦ دﺷﺖ از اﻃﻼﻋﺎت 10 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه روستایی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی TDS، ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ، ﮐﻠﺮ، ﺳﺪﯾﻢ، کلسیم، منیزیم، بی کربنات و ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس نمودار ﺷﻮﻟﺮ ارزیابی شدند و با استفاده از نرم افزار ARC GIS و از ﻃﺮﯾﻖ روش زمین آماری کریجینگ درون یابی شده و توزیع مکانی پارامترها در دشت گلگیر بررسی شد. با توجه به نمودار شولر بیشتر پارامترها در اکثر نمونه ها در طبقه خوب و قابل قبول قرار گرفتند و برای شرب مناسب هستند. همچنین با توجه به نقشه های ﺗﻐﯿﯿﺮات مکانی ﮐﯿﻔﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دشت گلگیر، توزیع پارامترها در دشت الگوی خاص و منظمی نداشته و تقریبا آب زیرزمینی در تمان سطح دشت برای شرب مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات