بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران،

2 استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی ، خرمشهر ، ایران

چکیده

در بیمارستان ها میزان آلودگی و عوامل خطرناک بیشتری نسبت به مصارف خانگی در فاضلاب تولید می شود، که می تواند تهدید بسیار جدی برای محیط زیست و انسان باشد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آیت ا.. نبوی دزفول در تصفیه پارامترهای آلاینده پساب های تولیدی بوده است. در این مطالعه که از آبان 1394 تا فروردین 1395 و به مدت 6 ماه انجام گرفته است، کارایی سیستم تصفیه فاضلاب مورد ارزیابی قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه شامل کدورت، PH، BOD، COD، TDS، TSS، کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل، آمونیاک و کلراید در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و نیز پساب خروجی از تصفیه خانه بوده که بر اساس کتاب استاندارد متد اندازه گیری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات