ارزیابی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال ازدیدگاه آب مجازی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت کشاورزی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران،

چکیده

دبا توجه به کمبود منابع آبی در کشور، استفاده از مفاهیم جدیدی مانند آب مجازی در فرآیند مدیریت منابع، نقش مهم و بسزایی دارد. لذا در این تحقیق به بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان شوش دانیال از دیدگاه آب مجازی پرداخته‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تراز آب مجازی این شهرستان برابر135362میلیون مترمکعب در سال می‌باشد. این عدد نشان می‌دهد که صادرات آب مجازی این شهرستان بیشتر از واردات آن می‌باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل صادرات آب مجازی در شهرستان شوش تولید محصولات آب بری مانند نیشکر ،برنج ،ذرت و گوجه‌فرنگی می‌باشد. مهم‌ترین منبع واردات آب مجازی شهرستان ناشی از واردکردن مرکبات ،خرما ، جو و سیب‌زمینی است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که شهرستان شوش دارای پتانسیل کمی در استفاده از آب سبز است. به‌طوری‌که فقط حدود 5/5 درصد تولیدات شهرستان به‌وسیله آب سبز تولید می‌شوند. لذا پیشنهاد می‌شود الگوی کشت شهرستان شوش به سمت استفاده بیشتر از آب سبز و پرهیز از کاشت محصولات آب بر تابستانه مانند ذرت و صیفی‌جات تغییر جهت داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات