برآورد ضریب منطقه ای کریگر در حوزه های کوهستانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

کشور ایران با ویژگیهای اقلیمی خاص خود دارای شرایط آب و هوایی مختلفی بوده که این تفاوت‌های اقلیمی ایجاب می کند در هر منطقه مطالعات هیدرولوژیکی متناسب با آن به عمل آید. استان لرستان با توجه به کوهستانی بودن نسبت به سایر نقاط از رطوبت بیشتری برخوردارهست، بنابراین در این منطقه زمینه برای وقوع سیلاب مساعدتر بوده و مطالعات هیدرولوژیکی خاصی را ایجاب می کند. هدف از این تحقیق بررسی ضریب منطقه ای کریگر در حوزه‌های کوهستانی می باشد، لذا براساس آخرین آمار منتشره از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان آمار دبی‌های حداکثر لحظه‌ای 24 ایستگاه هیدرومتری در نقاط مختلف استان اخذ گردید. مساحت حوزه-های آبخیز مورد مطالعه بین 9550 کیلومتر مربع (کشکان پلدختر) تا 35 کیلومتر مربع (کمندان کمندان) متغیر بود. نتایج این تحقیق نشان داد دامنه تغییرات ضریب کریگر در حوزه‌های آبخیز استان لرستان بسیار کمتر از ارقامی می باشد که تاکنون توصیه گردیده است. همچنین با افزایش دوره بازگشت ضریب کریگر در مناطق کوهستانی با روند بیشتری نسبت به مناطق خشک بالا می رود. این مسئله در برنامه ریزی و مدیریت کمی منابع آب می بایست مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات